marzec 2024 - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Unijny projekt EENergy – aż 9 milionów euro dla MŚP

  Projekt EENergy realizowany jest we współpracy z Enterprise Europe Network. W ramach tego unijnego projektu  ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą prowadzić działania przyczyniające się do ograniczenia zużycia energii.

  Program EENergy rozdysponuje 9 milionów euro w ciągu dwóch lat w formie ponad 900 bezzwrotnych dotacji. Finansowanie to kierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej Europie.

   

  Na co przyznawane są środki?

  Środki przyznane w ramach programu EENergy można przeznaczyć na działania mające na celu poprawienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa o co najmniej 5 proc. Zmniejszanie zużycia energii może dotyczyć budynków, linii produkcyjnych, czy też procesów produkcyjnych.

  Z otrzymanej dotacji sfinansować można  następujące działania:

  • Inwestycje, np. w zakresie montażu źródeł energii odnawialnej;
  • Doradztwo, np. doradztwo techniczne, czy audyty energetyczne);
  • Szkolenia.

  Beneficjentami programu są firmy, które spełniają europejskie kryteria MŚP (zgodnie z definicją unijnego MŚP), powstałe przed 1 stycznia 2023 roku, które funkcjonują na rynku oraz są w stanie realizować zaplanowane działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

  Firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie  w kwocie maksymalnej do 10 tys. euro w postaci bezzwrotnej dotacji, która pokryje 100 proc. kosztów poniesionych  przez firmę

  W celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu EENergy, należy skontaktować się z lokalnym ośrodkiem Enterprise Europe Network w Polsce, stworzyć koncepcję zmniejszenia zużycia energii i  złożyć ją za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej projektu.

  Termin składania wniosków zbliża się ku końcowi i trwa do 15 kwietnia 2024 roku.

   

  #dofinansowanie #dotacja #klimat #środowisko #energia #energetyka #OZE

  Kategorie
  OZE

  Kolejne rekordy produkcji morskiej farmy wiatrowej – tego nie przewidziano w projekcie!

  WindFloat Atlantic (WFA) to morska farma wiatrowa działająca 20 kilometrów od wybrzeży Portugalii, w pobliżu miasta Viana do Castelo. Na elektrownię składają się trzy turbiny Vestas, każda o mocy 8,4 MW. Elektrownia została przyłączona do sieci w 2019 roku  i rozpoczęła pracę w 2020 roku. Stanowiła ona pierwszą morską farmę wiatrową, w której zastosowano półzanurzalną platformę zakotwiczoną do dna morskiego za pomocą łańcuchów.

  Zawrotne wyniki generacji prądu w ubiegłym roku przez farmę dały powód do dumy firmie WindFloat Atlantic, odpowiedzialnej za jej rozwój. Elektrownia wytworzyła rekordową ilość 80 GWh. Przedsiębiorstwo podaje, że rezultaty przekraczają założenia przyjęte dla tego projektu.

  Wytwarzanie energii w ekstremalnych warunkach oceanicznych  WindFloat Atlantic musiał stawić czoła w 2023 roku, kiedy to wysokość fal osiągnęła 20 metrów, a porywy wiatru doszły do prędkości 139 kilometrów na godzinę. Jak podkreślili twórcy projektu, warunki te  znacznie przekroczyły dotychczasowe rekordy i potwierdziły trwałość systemu wykorzystującego technologię floating wind nawet w tak ekstremalnych warunkach.  Firma podkreśla, że sytuacja ta pokazuje, że technologia pływających turbin wiatrowych jest gotowa do komercyjnego wdrożenia, co również potwierdzają osiągnięte w poprzednich latach wyniki działalności WindFloat Atlantic.

  Zastosowany system częściowo zanurzonej platformy, na której zostały zamontowane turbiny wiatrowe projektu WFA, opracowało amerykańskie przedsiębiorstwo Principle Power. Kluczowe komponenty inwestycji dostarczyły także firmy Navantia/Windar, Bourbon,  JDR Cables oraz A-Silva Matos Group. Projekt ten był realizowany  przez konsorcjum Windplus wraz z udziałem EDPR, Engie, Repsol oraz Principle Power. Ostatecznie spółki EDPR i Engie utworzyły konsorcjum Ocean Winds.

   

  #OZE #środowisko #klimat #energia #energetyka #elektrownia

  Kategorie
  OZE

  Nowy rząd, nowa polityka energetyczna – transformacja energetyczna a rozwój gospodarczy w Polsce: wyzwania i perspektywy

  • PEP2040 to kluczowy plan transformacji energetycznej Polski do 2040 roku,
  • Transformacja energetyczna wspiera zrównoważony rozwój poprzez modernizację systemu energetycznego, tworzenie miejsc pracy, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego i promowanie innowacji.
  • KPO to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie odporności polskiej gospodarki,
  • Po zakończeniu zamrożenia cen prądu w Polsce, rząd stoi przed wyzwaniem zbalansowania wzrostu cen i ochrony najuboższych przed skutkami podwyżek.

   

  Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

  Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) stanowi kluczowy dokument określający kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego w nadchodzących dwóch dekadach. Została przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2021 r., wyznaczając ramy transformacji energetycznej Polski. PEP2040 ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej oraz minimalizacji wpływu sektora energetycznego na środowisko, przy jednoczesnym optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych.

  PEP2040 opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza. W ramach tych filarów określono osiem celów szczegółowych. Należą do nich: optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz rozwój: rynków energii, odnawialnych źródeł energii, ciepłownictwa i kogeneracji. W programie znalazło się również wdrożenie energetyki jądrowej oraz ogólna poprawa efektywności energetycznej gospodarki.

  PEP2040 zakłada uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 1–1,6 GW w 2033 r., z planem budowy łącznie 6 bloków do 2043 r. Energetyka jądrowa ma stać się stabilizatorem dla systemu energetycznego, w którym coraz większą rolę odgrywać będą źródła odnawialne. Strategia ciepłownictwa zakłada rozwój wysokosprawnej kogeneracji, uciepłownianie elektrowni oraz zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym. Celem jest osiągnięcie zero- lub niskoemisyjnego pokrycia wszystkich potrzeb cieplnych gospodarki do 2040 r. Przewiduje również szereg działań mających na celu dekarbonizację polskiej gospodarki, w tym rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii. Polityka ta jest spójna z Europejskim Zielonym Ładem i dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

  Transformacja energetyczna Polski, zgodnie z PEP2040, bez wątpienia będzie kapitałochłonna, ale jednocześnie stanowi impuls rozwojowy dla gospodarki, dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza i sprawiedliwej transformacji społeczno-gospodarczej.

   

  Jak transformacja energetyczna powinna wspierać rozwój gospodarczy?

  Transformacja energetyczna, opierająca się na przejściu od konwencjonalnych źródeł energii do odnawialnych źródeł energii (OZE), ma kluczowe znaczenie dla wspierania zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wpływa ona na modernizację systemu energetycznego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz promowanie innowacji i tworzenie nowych miejsc pracy.

  Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), takie jak morskie elektrownie wiatrowe, fotowoltaika czy technologie wodorowe, stymulują rozwój technologiczny i innowacje, co jest szansą na pobudzenie krajowego przemysłu i zaangażowanie w innowacyjne projekty energetyczne, przekładając się na wzrost konkurencyjności gospodarki. Transformacja energetyczna generuje nowe miejsca pracy, zarówno w sektorze produkcji OZE, jak i w sektorach związanych z efektywnością energetyczną oraz modernizacją infrastruktury energetycznej, co ma kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej transformacji regionów górniczych i przemysłowych. Dywersyfikacja źródeł energii i zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym zmniejsza zależność od importowanych surowców energetycznych, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju, a rozwój OZE i technologii wspierających, takich jak magazynowanie energii, zwiększa odporność systemu energetycznego na zakłócenia i kryzysy, co jest kluczowe dla stabilności gospodarczej. Transformacja energetyczna przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza, co ma pozytywny wpływ na zdrowie publiczne i środowisko, co jest zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju i Europejskim Zielonym Ładem. Wymaga ona znacznych inwestycji i stwarza szanse na rozwój nowych sektorów gospodarki, zwiększenie konkurencyjności oraz budowanie odpornego i zrównoważonego systemu energetycznego. Kluczem do sukcesu jest integracja polityk energetycznych, gospodarczych i środowiskowych, które wspólnie wspierają zrównoważony rozwój, będąc nie tylko koniecznością w obliczu wyzwań klimatycznych, ale również szansą na stymulowanie wzrostu gospodarczego, tworzenie innowacyjnych rozwiązań i zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego.

   

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

  Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to inicjatywa, która ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki i zwiększenie jej odporności na kryzysy. Plan ten składa się z 56 inwestycji i 55 reform, z budżetem wynoszącym 59,8 mld euro, z czego 25,27 mld euro stanowią dotacje, a 34,54 mld euro preferencyjne pożyczki. Znaczną część środków przeznaczono na cele klimatyczne (46,6%) oraz transformację cyfrową (21,36%).

  W odpowiedzi na kryzys energetyczny wywołany agresją Rosji na Ukrainę, w ramach KPO został zainicjowany REPowerEU, mający na celu szybkie uniezależnienie Europy od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 roku oraz przyspieszenie transformacji energetycznej w UE. Plan ten, obejmujący siedem nowych reform i dziesięć inwestycji z alokacją finansową na rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu, zakłada znaczące inwestycje w zieloną, inteligentną mobilność, w tym rozwój transportu zeroemisyjnego i infrastruktury ładowania. Działania te, wspierające zieloną gospodarkę poprzez odnawialne źródła energii, ekologiczne ogrzewanie budynków i nowe technologie przyjazne środowisku, mają przyczynić się do lepszej jakości powietrza i zwiększenia efektywności energetycznej. Dzięki środkom z KPO, Polska planuje także realizację szeregu inwestycji, takich jak budowa morskich farm wiatrowych, termomodernizacja domów jednorodzinnych i rozwój zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej, co ma na celu kompleksową zieloną transformację miast. Podsumowując, środki te mają na celu nie tylko uniezależnienie energetyczne Polski, ale również przyspieszenie jej rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje w zieloną energię, mobilność i technologie, co daje szansę na zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawę jakości życia obywateli oraz ochronę środowiska.

   

  Co dalej po zamrożeniu cen prądu?

  Po okresie zamrożenia cen prądu, które obowiązuje tylko do końca czerwca 2024 roku, Polska stoi przed wyzwaniem zdecydowania o przyszłych krokach w kwestii cen energii elektrycznej. Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska, zapowiedziała, że decyzje dotyczące cen prądu dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 roku zostaną ustalone w ciągu najbliższego kwartału. Wiele wskazuje na to, że od lipca ceny prądu mogą znacznie wzrosnąć, co budzi obawy o gwałtowne podwyżki cen energii elektrycznej.

  W obliczu tych zmian, rząd planuje wprowadzenie kryterium dochodowego, które ma chronić najuboższe gospodarstwa domowe oraz potencjalnie rodziny wielodzietne przed skutkami wzrostu cen. Minister zapewnia, że prace nad rozwiązaniem trwają i że rząd skupia się na ochronie tych, dla których wyższe rachunki za prąd stanowią duże wyzwanie.

  Analitycy przewidują, że rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć nawet o 80-90 zł miesięcznie dla przeciętnych gospodarstw domowych. Takie podwyżki mogą być szczególnie dotkliwe dla emerytów, rencistów oraz osób żyjących w ubóstwie energetycznym, które stanowią znaczący odsetek polskich gospodarstw domowych. Rząd stoi przed trudnym zadaniem znalezienia równowagi między koniecznością dostosowania cen do realiów rynkowych a ochroną najbardziej wrażliwych segmentów społeczeństwa. Decyzje, które zapadną w najbliższych miesiącach, będą miały długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, podkreślając znaczenie przejrzystej i przemyślanej polityki energetycznej.

   

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Czekają nas kolejne wyłączenia przydomowej fotowoltaiki. Jak to wpłynie na system elektroenergetyczny?

  Operatorzy systemu, tacy jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), stosują różne metody bilansowania, w tym ograniczenie pracy elektrowni konwencjonalnych, wykorzystanie magazynów energii oraz import i eksport energii. Jednak w sytuacjach ekstremalnych mogą być zmuszeni do redukcji mocy generowanej przez instalacje OZE, zarówno duże, jak i mikroinstalacje.

  Beata Jarosz-Dziekanowska z PSE podkreśla, że wyłączenie mikroinstalacji jest ostatecznością. Polska strategia skupia się na zapobieganiu takim sytuacjom poprzez rozwijanie sterowalności instalacji OZE i lokalne magazynowanie energii, co minimalizuje ryzyko konieczności wyłączania instalacji wytwarzających zieloną energię.

  Chociaż polskie prawo nie przewiduje rekompensat dla właścicieli mikroinstalacji o mocy poniżej 10 kW, eksperci branżowi uważają, że praktyczne zastosowanie redukcji mocy w tych instalacjach jest mało prawdopodobne. Rozwiązania alternatywne i strategie zapobiegawcze są kluczem do zarządzania nadmiarem energii i uniknięcia wyłączania mikroinstalacji, co jest ważne w kontekście rosnącej liczby tych instalacji w Polsce.

  W obliczu ciągle rosnącej liczby mikroinstalacji OZE, które na koniec 2023 roku przekroczyły 1,4 miliona, Polska musi kontynuować dostosowywanie swojego systemu energetycznego do nowych realiów, by maksymalnie wykorzystać potencjał zielonej energii, jednocześnie zachowując stabilność i niezawodność dostaw energii dla wszystkich użytkowników.

   

  Źródło: Business Insider oraz superbiznes

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Polska #Energia #WyłączeniaPV

  Kategorie
  OZE

  Znamy budżet na Program Mój Prąd 6.0!

  Wiceminister Urszula Zielińska ogłosiła, że nowy nabór wniosków do programu ma rozpocząć się w drugim kwartale 2024 roku, otwierając możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla indywidualnych inwestorów w fotowoltaikę. Ciekawym aspektem jest finansowanie programu z Funduszu FEniKS, co umożliwi partycypację w programie projektom realizowanym między 2021 a 2027 rokiem.

  Kluczową zmianą w programie jest wprowadzenie obowiązku instalacji magazynu energii dla beneficjentów, co ma za zadanie dostosować domowe systemy fotowoltaiczne do nowych modeli taryfowych i zwiększyć ich efektywność. Ponadto, program zaostrza kryteria dotyczące dofinansowania pomp ciepła, które teraz muszą być zatwierdzone na liście ZUM, zapewniając, że wsparcie trafi na sprawdzone i wydajne urządzenia.

  Choć szczegółowe zasady programu „Mój Prąd 6.0” są jeszcze opracowywane, już teraz wiadomo, że te zmiany będą miały istotny wpływ na rynek fotowoltaiki w Polsce, umożliwiając bardziej zrównoważony i efektywny rozwój sektora OZE. Dzięki temu programowi, coraz więcej Polaków będzie mogło przyczynić się do redukcji emisji CO2 i czerpać korzyści z czystej, odnawialnej energii.

  Dodatkowo, zwiększenie limitu mocy dotowanych systemów może otworzyć program na szerszą grupę odbiorców, zachęcając więcej osób do inwestycji w zieloną energię. W ten sposób, „Mój Prąd 6.0” nie tylko przyczyni się do wzrostu odsetka energii pochodzącej z OZE w Polsce, ale również wesprze kraj w osiągnięciu długoterminowych celów klimatycznych i energetycznych.

   

  Źródło: Enerad

  #OZE #MójPrąd #Dofinansowanie

  Kategorie
  Elektromobilność

  Tychy stają się centrum produkcji chińskich elektryków

  Leapmotor T03, niewielki, ale zaawansowany technologicznie pojazd elektryczny, ma stać się symbolem przystępnych cenowo rozwiązań w dziedzinie mobilności elektrycznej. Montaż SKD (Semi-Knocked Down) oznacza, że kluczowe komponenty pojazdu będą dostarczane i składane w miejscu docelowym, co umożliwia elastyczność produkcji oraz lokalną adaptację do potrzeb rynku.

  Partnerstwo Stellantis z Leapmotor, ogłoszone w październiku 2023 roku, otwiera drzwi do globalnej ekspansji chińskiej marki, jednocześnie umacniając pozycję Stellantis jako lidera w dziedzinie innowacji i elektromobilności. Utworzenie Leapmotor International to strategiczny ruch, który pozwoli na lepsze dostosowanie produktów do różnorodnych potrzeb konsumentów na całym świecie.

  Dla Europy, a szczególnie dla Polski, lokalna produkcja elektrycznego Leapmotor T03 to nie tylko kwestia ekologiczna, ale również ekonomiczna, oferująca nowe miejsca pracy oraz rozwijając lokalne kompetencje w dziedzinie nowoczesnych technologii. Planowane rozpoczęcie dostaw do Europy w drugiej połowie 2024 roku może znacząco przyczynić się do wzrostu popularności pojazdów elektrycznych, zapewniając ekologiczną i ekonomicznie atrakcyjną alternatywę dla europejskich konsumentów.

  Warto zaznaczyć, że choć szczegóły dotyczące produkcji w Tychach nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, potencjał tej współpracy i jej wpływ na przyszłość elektromobilności w Polsce i Europie budzi zrozumiałe zainteresowanie.

   

  Źródło: e-magazyny

  Zdjęcie: Leapmotor

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Elektryk

  Kategorie
  Elektromobilność

  Polska po raz kolejny inwestuje w ekologiczne autobusy elektryczne

  Autobusy te, zapewniające komfort, dostępność dla osób niepełnosprawnych i zaawansowane technologie, takie jak WiFi, ładowarki USB, czy systemy bezpieczeństwa, są krokiem w kierunku ekologicznej transformacji miejskiego transportu w Toruniu. Dzięki potencjalnemu dofinansowaniu z funduszy unijnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, miasto planuje znacząco rozbudować swoją flotę zeroemisyjnych pojazdów, wspierając cele klimatyczne i poprawiając jakość życia mieszkańców.

  Z planowanym zakupem Toruń nie tylko poszerzy swoją flotę elektryczną, ale również stanie się liderem wśród polskich miast w implementacji zielonych rozwiązań transportowych. Inwestycja ta sygnalizuje ważny krok w kierunku realizacji polskich i europejskich celów w dziedzinie elektromobilności i zrównoważonego rozwoju.

  Planowane dofinansowania z różnych źródeł, w tym z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślają znaczenie współpracy między lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w dążeniu do ekologicznych celów. Polska, podążając tą drogą, ma szansę stać się przykładem skutecznej transformacji w zakresie transportu miejskiego, pokazując, że zrównoważony rozwój jest nie tylko koniecznością, ale również szansą na poprawę jakości życia w miastach.

  Przetarg na ładowarki do nowych autobusów, który zostanie wkrótce ogłoszony, stanowi kolejny etap w integracji ekologicznego transportu z infrastrukturą miejską, zapewniając ciągłość i efektywność działania nowej floty. Dzięki temu Toruń, wraz z innymi polskimi miastami, może realnie wpłynąć na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: Dziennik Toruński

  Zdjęcie: MZK Toruń

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki

  Kategorie
  OZE

  Więcej energii z kogeneracji dla firm

  Jak podkreślają eksperci kogeneracja jest jednym z najwydajniejszych procesów produkcji energii elektrycznej i ciepła, oferując lepsze wykorzystanie energii skumulowanej w paliwie. Obecnie około 11 procent całkowitej produkcji energii w krajach Unii Europejskiej powstaje właśnie w procesie kogeneracji.

  Kogeneracja polega na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła w tym samym procesie technologicznym. Dzięki temu wytwarzanie energii jest bardziej efektywne niż w przypadku zastosowania konwencjonalnych metod. Do wyprodukowania takiej samej ilości energii w kogeneracji zużywa się bowiem znacznie mniej paliwa pierwotnego niż w tradycyjnej elektrowni.

  Każda megawatogodzina energii wytworzona z kogeneracji to niższa emisja dwutlenku węgla do atmosfery o ponad 55 procent w porównaniu do emisji dwutlenku węgla dla energii wytwarzanej z węgla kamiennego.

  – Firmy zakontraktowały o ponad 30 proc., czyli o około 580 tys. megawatogodzin więcej energii ze źródeł kogeneracyjnych niż w 2023 roku. Tym samym do naszych klientów biznesowych trafi ponad 2 mln megawatogodzin energii wytwarzanej efektywnie w jednym procesie wraz z ciepłem. Rosnące wolumeny kontraktowanej kogeneracji są wyrazem zwiększającej się świadomości klientów biznesowych w zakresie wywierania pozytywnego wpływu na środowisko naturalne – podkreśla Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

   

  Ograniczona emisja

  Wspieranie ochrony środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych możliwe jest dzięki różnorodnej ofercie produktów energetycznych. Jednym z nich jest EKO Biznes od TAURONA, czyli produkt bazujący na energii wytworzonej w kogeneracji. Firmy, które decydują się na zakup prądu w ramach produktu EKO Biznes przyczyniają się do ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

  Wybierając EKO Biznes firma otrzymuje Certyfikat Akcesyjny wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE). Jest w nim wskazana planowana ilość zużycia energii oraz planowana wartość redukcji emisji dwutlenku węgla. Po zakończeniu obowiązywania umowy firma otrzymuje dokument, potwierdzający faktyczną wielkość emisji dwutlenku węgla jakiej udało się uniknąć. Jest ona obliczana na podstawie zużycia energii elektrycznej w trakcie obowiązywania umowy oraz sprawności źródeł kogeneracyjnych biorących udział w produkcie EKO Biznes.

  Wszystkie elektrociepłownie zostały poddane audytowi Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, między innymi pod kątem ich oddziaływania na środowisko, gospodarowania odpadami czy spełnienia wszystkich wymaganych norm i procedur. Dzięki temu klienci mają pewność, że kupują energię elektryczną o zmniejszonym wpływie na środowisko i klimat.

   

  Opinia eksperta:

  – Aby elektrociepłownia została zakwalifikowana do sprzedaży energii elektrycznej w ramach EKO Biznes, musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim elektrociepłownia musi przejść audyt Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii (PTCE) między innymi pod kątem generowanej emisji CO2 w procesie produkcji energii elektrycznej, gospodarki paliwem, także magazynowej, gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, gospodarki olejowej itp. Certyfikacja źródeł energii jest konieczna, aby klienci EKO Biznes mieli pewność, że faktycznie korzystają z energii o obniżonej emisji CO2 oraz że źródło wytwórcze nie szkodzi środowisku w inny sposób. Cechą wyróżniającą elektrociepłownie pracujące na rzecz produktu EKO Biznes jest certyfikacja okresowa. Podczas audytów, prowadzonych cyklicznie przez niezależnych ekspertów PTCE, weryfikowany jest szereg obszarów działania elektrociepłowni, w szczególności pod kontem wymienionych wyżej aspektów – mówi Tomasz Fornalczyk, ekspert z zakresu mediów energetycznych w TAURON Sprzedaż.

   

  #OZE #Tauron #Energia

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Indie budują największą elektrownię OZE, którą widać z kosmosu!

  Projekt o wartości 20 miliardów dolarów, realizowany przez Adani Green Energy Limited (AGEL), zajmuje obszar większy niż stolica Polski i ma potencjał zasilenia 16 milionów domów. Tym samym przyczyni się do zmniejszenia zależności Indii od węgla, który obecnie stanowi główne źródło energii w kraju.

  Budowa elektrowni, która łączy moc wiatru i słońca, jest nie tylko krokiem w kierunku realizacji indyjskich celów klimatycznych, ale także potwierdza zobowiązanie kraju do osiągnięcia neutralności węglowej do 2070 roku. Premier Narendra Modi podkreśla, że do końca tej dekady, energia odnawialna ma zaspokajać połowę zapotrzebowania kraju na energię.

  Inwestycja ta, wspierana przez najbogatszego mieszkańca Azji, Gautama Adaniego, pokazuje, jak dawne źródła bogactwa, takie jak węgiel czy diamenty, mogą ustępować miejsca zrównoważonemu rozwojowi. AGEL planuje zainwestować 100 miliardów dolarów w transformację energetyczną Indii, z czego 70 proc. środków ma być przeznaczone na produkcję czystej energii.

  Kamuthi Solar Power Project stanowi ważny krok dla Indii w dążeniu do liderowania w globalnej zielonej transformacji. W kontekście szybko rosnącego zapotrzebowania na energię i prognozowanego wzrostu gospodarczego, inicjatywa ta jest nie tylko odpowiedzią na lokalne wyzwania, ale również wpisuje się w globalne dążenia do zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi.

   

  Źródło: biznes.interia

  #OZE

  Kategorie
  OZE

  2 mld zł na nowy program OZE w ciepłownictwie – inwestycje w zieloną przyszłość

  W kontekście transformacji energetycznej, strategia dla ciepłownictwa do 2030 roku, którą przygotowuje resort klimatu, ma za zadanie wyznaczyć nową ścieżkę rozwoju dla sektora, koncentrując się na wykorzystaniu OZE i eliminując stopniowe uzależnienie od gazu. Program ten stanowi odpowiedź na potrzebę zintegrowanego podejścia do planowania systemów ciepłowniczych na poziomie lokalnym, zwiększając autonomię samorządów i umożliwiając im efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

  Inwestycje w OZE mają nie tylko przyczynić się do redukcji emisji szkodliwych substancji i walki ze zmianami klimatycznymi, ale również zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski poprzez dywersyfikację źródeł energii. Oczekuje się, że nowy program OZE w ciepłownictwie przyspieszy transformację energetyczną kraju, promując rozwiązania takie jak pompy ciepła, geotermia, czy wykorzystanie biometanu i wodoru jako przyszłościowych nośników energii w sektorze ogrzewania.

  Zmiana kierunku polityki energetycznej NFOŚiGW, odzwierciedla ogólnokrajową tendencję do stawiania na zrównoważony rozwój i technologie proekologiczne, stanowiąc ważny krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do 2040 roku, zgodnie z założeniami europejskiej polityki klimatycznej.

   

  Źródło: Energetyka24

  #OZE #Ciepłownictwo

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Rewolucyjny Solarcontainer – austriacki start-up przekształca kontenery w mobilne farmy fotowoltaiczne

  Z zewnątrz Solarcontainer nie różni się od zwykłych kontenerów transportowych, jednak jego innowacyjność ujawnia się po rozwinięciu. Z obydwu stron kontenera wysuwają się złożone harmonijkowo panele fotowoltaiczne, rozprzestrzeniając się na długość 120 metrów. Taka instalacja, która do pełnego rozłożenia potrzebuje zaledwie pół godziny, generuje moc 140 kWp i może być gotowa do użytku w mniej niż pięć godzin od momentu dostarczenia na miejsce.

  Ta kompaktowa stacja energetyczna wyposażona jest w 240 paneli fotowoltaicznych zajmujących powierzchnię 720 m². Dzięki modułowej konstrukcji, możliwe jest łączenie kilku Solarcontainerów w jedną większą farmę fotowoltaiczną, zwiększając potencjał produkcyjny. Instalacja ta wprowadza energię do sieci, ale również oferuje opcję pracy w trybie off-grid, co stanowi nieocenioną wartość w miejscach odciętych od tradycyjnych źródeł zasilania.

  Po skończonym użytkowaniu, Solarcontainer łatwo składa się z powrotem do formy kontenera, spełniając normy ISO 668, co ułatwia transport drogą lądową, morską czy kolejową. To rozwiązanie ma szansę odegrać kluczową rolę w zapewnianiu awaryjnego zasilania, obsługiwaniu odległych lub trudno dostępnych lokalizacji, a także w szybkim reagowaniu na kryzysy energetyczne.

  Inicjatywa Solarcont, będąca owocem współpracy Hilber Solar i Gföllner, pokazuje, jak kreatywne połączenie branży fotowoltaicznej i kontenerowej może przynieść rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale również elastyczne i łatwe w transporcie.

   

  Źródło: Świat OZE

  Zdjęcie: Solarcontainer

  #OZE #Fotowoltaika #PV #FarmaPV #Innowacje

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Berlin inwestuje w gigantyczną pompę ciepła, co może zrewolucjonizować miejski system ogrzewania

  Ten ambitny projekt, który ma zostać oddany do użytku do 2026 roku, jest częścią szerszej strategii Berlina, mającej na celu zmniejszenie zależności od konwencjonalnych źródeł ciepła i intensyfikację wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Siemens Energy, niemiecki gigant energetyczny, stoi za realizacją tego projektu, którego koszt oszacowano na 200 milionów euro.

  Ale pompa ciepła to tylko jeden z elementów nowej strategii ciepłowniczej miasta. Berlin współpracuje z Vattenfallem, szwedzkim koncernem energetycznym, aby zintegrować różne źródła energii, takie jak turbiny gazowe, biomasa, energia geotermalna, a także nowoczesne elektrownie na gaz ziemny, które w przyszłości mogą zostać przestawione na wodór.

  Działania te są zgodne z planem miasta, który zakłada, że do 2040 roku 10 proc. wszystkich gospodarstw domowych będzie ogrzewanych za pomocą energii pozyskiwanej ze spalania odpadów, a kolejne 20 proc. otrzyma ciepło z dużych pomp ciepła. To nie tylko krok ku zrównoważonemu rozwojowi, ale również próba osiągnięcia celu neutralności klimatycznej Berlina do 2040 roku.

  Zakup ciepłowni przez władze miasta od Vattenfalla za 1,6 miliarda euro podkreśla zaangażowanie w transformację energetyczną i dążenie do samodzielności w kwestiach energetycznych. To pokazuje, jak publiczne i prywatne podmioty mogą współpracować, aby przyspieszyć przejście na zieloną energię i wprowadzić miasto w nową erę ekologicznej odpowiedzialności.

   

  Źródło: Glebenergia

  #OZE #Pompyciepła

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Wzrost mocy mikroinstalacji OZE w Polsce przekracza 11 GW, ale dynamika rozwoju zwalnia

  W 2022 roku dynamika przyrostu liczby instalacji sięgała około 41 proc., podczas gdy w 2023 roku spadła do około 15 proc. Podobny trend obserwujemy w zakresie ilości energii wprowadzanej do sieci, gdzie dynamika wzrostu spadła z około 110 proc. w 2022 roku do około 26 proc. w 2023 roku.

  Mikroinstalacje OZE z definicji są to najmniejsze jednostki przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV, posiadające moc zainstalowaną elektryczną nie większą niż 50 kW i ewentualnie moc osiągalną cieplną nie większą niż 150 kW. Ich rozwój jest kluczowym elementem strategii Polski dotyczącej zwiększenia udziału energii odnawialnej w krajowym miksie energetycznym, mając na celu nie tylko redukcję emisji dwutlenku węgla, ale również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych.

  Mimo spowolnienia, tendencja wzrostowa w sektorze mikroinstalacji OZE w Polsce pozostaje silna, co odzwierciedla rosnącą świadomość ekologiczną oraz chęć do bycia bardziej niezależnym i proekologicznym. Utrzymanie tego trendu będzie wymagało jednak dalszego wsparcia regulacyjnego i potencjalnie nowych inicjatyw zachęcających do inwestycji w mikroinstalacje OZE. Aby utrzymać tempo rozwoju sektora mikroinstalacji OZE, kluczowe będzie nie tylko utrzymanie atrakcyjnych warunków finansowania dla prosumenckich inwestycji, ale również edukacja i promowanie świadomości na temat korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dalsze innowacje technologiczne i optymalizacja procesów instalacyjnych mogą również przyczynić się do zwiększenia efektywności i dostępności mikroinstalacji dla szerszego grona odbiorców.

   

  Źródło: energia.rp

  #OZE #Energetyka #Mikroinstalacje #Fotowoltaika #PV

  Kategorie
  Elektromobilność

  Ponad 3 000 nowych punktów ładowania w Polsce do końca 2024 roku. Przyspieszenie elektromobilności na horyzoncie

  Obecna sytuacja, gdzie w 2022 roku powstało 917 punktów ładowania, może ulec znaczącej zmianie, przyspieszając rozwój infrastruktury ponad trzykrotnie. Taki wzrost byłby możliwy dzięki finalizacji wielu inwestycji rozpoczętych w ostatnich latach. Szczególnie optymistyczne są prognozy dotyczące stacji szybkich i ultraszybkich, gdzie w ubiegłym roku odnotowano ponad 90 proc. przyrost.

  Maciej Mazur zwraca uwagę na wyzwania, z jakimi branża się zmagała, w tym długotrwały proces finalizacji umów wsparcia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w niektórych przypadkach trwał aż 20 miesięcy.

  Mimo tych przeszkód, perspektywy dla 2024 roku wydają się obiecujące. Rozwój wielostanowiskowych hubów ładowania ma potencjał do znacznego zmniejszenia barier dla potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych, zachęcając do ich zakupu poprzez zwiększenie dostępności punktów ładowania.

  Tak dynamiczny rozwój infrastruktury ładowania w Polsce stanowi kluczowy krok w kierunku promowania elektromobilności oraz wprowadzania zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie, co jest głównym celem działalności PSPA. Rozwój ten przyczyni się do zwiększenia popularności pojazdów elektrycznych oraz przyspieszy realizację celów środowiskowych.

   

  Źródło: Inwestycje.pl

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Stacjeładowania #Polska

  Kategorie
  Magazyny energii

  Polska kopalnia staje się pionierem w grawitacyjnych magazynach energii

  Celem projektu jest zbadanie wykorzystania terenów pogórniczych do gromadzenia energii grawitacyjnej. Mechanizm magazynowania jest prosty – w czasie nadmiaru energii w sieci, ciężkie obiekty są wciągane na wysokość, a w momencie zapotrzebowania na energię, opadają, napędzając generator. Choć idea przypomina działanie elektrowni szczytowo-pompowych, gdzie wodę przepompowuje się do górnego zbiornika, nowe projekty zakładają wykorzystanie ciężkich bloków metalu lub innych materiałów.

  Projekt „GrEnMine” zakłada pilotażową instalację w Kopalni Węgla Brunatnego Turów, gdzie na małą skalę przetestowane zostaną nowatorskie metody magazynowania – za pomocą systemów szynowych lub taśm przenośnikowych. Te technologie mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegamy magazynowanie energii, przynosząc rozwiązania odpowiednie dla różnych terenów – od szybów kopalnianych po wyrobiska odkrywkowe.

  Inicjatywa ta odpowiada na wyzwania związane z przechowywaniem energii ze źródeł odnawialnych, ale również otwiera nowe możliwości dla terenów postindustrialnych, przyczyniając się do transformacji energetycznej Polski. Zastosowanie opuszczonych obszarów górniczych do przechowywania energii może stanowić modelowy przykład efektywnego wykorzystania zasobów i przestrzeni, jednocześnie wspierając ekologiczny i zrównoważony rozwój.

  Projekt, wspierany przez europejski program RFCS, ma potencjał do zmiany krajobrazu energetycznego Polski, ale również do wprowadzenia krajowej gospodarki na nowe tory, łączące innowacyjność z ekologią. Przyszłość magazynowania energii w Polsce zapisuje się przez ambitne projekty takie jak „GrEnMine”, wskazując kierunek, w jakim mogą podążać inne kraje poszukujące efektywnych rozwiązań w dziedzinie gromadzenia zielonej energii.

   

  Źródło: Świat OZE

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  OZE

  Dorota Zawadzka-Stępniak nowym prezesem NFOŚiGW. Nowy rozdział w polskiej polityce środowiskowej?

  Dorota Zawadzka-Stępniak, doświadczona w dziedzinie ochrony środowiska i polityki klimatycznej, była dotychczas dyrektorką Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej w stołecznym urzędzie miasta Warszawy. Jej praca koncentrowała się na wdrażaniu programów dotacji, rozwijaniu systemu monitoringu jakości powietrza oraz na kreowaniu strategii miejskich związanych z energią i zmianami klimatu.

  NFOŚiGW, istniejący od 1989 roku, pełni kluczową rolę w finansowaniu inicjatyw ekologicznych w Polsce, oferując pożyczki, dotacje i inne formy wsparcia dla różnorodnych beneficjentów – od samorządów i przedsiębiorstw po organizacje społeczne i osoby fizyczne. Fundusz odgrywa ważną rolę w realizacji programów takich jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”, które mają na celu promowanie odnawialnych źródeł energii i poprawę jakości powietrza.

  Przyjęcie przez Dorotę Zawadzka-Stępniak roli prezesa NFOŚiGW sygnalizuje nowy rozdział w działaniach funduszu, skupiając się na poprawie efektywności, przejrzystości i wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, które będą wspierać ekologiczną transformację Polski. Z jej bogatym doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym, zdobytym m.in. w Konfederacji Lewiatan i PwC Advisory, oraz wcześniejszą pracą w Ministerstwie Środowiska, Zawadzka-Stępniak jest dobrze przygotowana do prowadzenia funduszu w kierunku realizacji jego kluczowych celów ekologicznych.

  Jej nominacja odzwierciedla większą zmianę w podejściu Polski do kwestii klimatycznych, gdzie zaangażowanie na poziomie krajowym staje się coraz bardziej zdecydowane w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

   

  #OZE

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Ekologiczna rewolucja w Łodzi – lotnisko stawia na fotowoltaikę i zmierza ku samowystarczalności energetycznej

  Rozciągająca się na obszarze do 13 hektarów, farma fotowoltaiczna będzie zlokalizowana po południowej stronie pasa startowego, tuż przy obwodnicy Łodzi. Planowana moc instalacji to imponujące 10 MW, co pozwoli na pokrycie całkowitego zapotrzebowania lotniska na energię elektryczną, czyniąc je jednym z pierwszych lotnisk w Polsce samowystarczalnym energetycznie.

  Projekt zostanie zrealizowany w 2 lub 3 etapach, a już pierwszy z nich, który ma zostać zakończony w niedalekiej przyszłości, umożliwi wygenerowanie około 20 proc. zapotrzebowanej przez lotnisko energii. Dalsze etapy rozbudowy instalacji mają na celu osiągnięcie pełnej niezależności energetycznej.

  Inwestycja ta wpisuje się w globalne trendy promujące odnawialne źródła energii, ale również przyczynia się do redukcji śladu węglowego lotniska. Ponadto, nadwyżki produkowanej energii elektrycznej mają zostać wykorzystane do zasilania pobliskich obiektów miejskich, co dodatkowo podkreśla lokalny charakter tego ekologicznego przedsięwzięcia.

  Korzyści płynące z realizacji tego projektu są wielowymiarowe. Poza oczywistymi aspektami ekologicznymi, takimi jak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, farma fotowoltaiczna przyniesie znaczne oszczędności finansowe. W obliczu rosnących cen energii, posiadanie własnego, niezależnego źródła staje się nie tylko atrakcyjną opcją ekonomiczną, ale również gwarantem stabilności energetycznej.

   

  Źródło: spidersweb

  Zdjęcie: Shutterstock

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Łódź #Lotnisko #Energetyka #Polska

  Kategorie
  OZE

  Koniec pieców na gaz i era fotowoltaiki w nowych budynkach – są nowe decyzje Unii

  Nowe regulacje zakładają zakaz montowania pieców na paliwa kopalne, w tym na gaz ziemny, w nowo wznoszonych budynkach w latach 2028-2030. To radykalne posunięcie ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, na które ogrzewanie budynków ma znaczący wpływ, stanowiąc ponad 35 proc. całkowitej emisji tego gazu w UE. Dążenie do zmniejszenia zależności od importowanych paliw kopalnych i maksymalizacji wykorzystania energii z odnawialnych źródeł to kluczowe cele zmienionej dyrektywy.

  Zgodnie z nowymi przepisami, od 2040 roku zakaz montowania nowych pieców na paliwa kopalne będzie obowiązywał także w istniejących budynkach. Przed tym terminem jednak piec na paliwa kopalne będzie mógł być zainstalowany tylko jako źródło uzupełniające, czyli wykorzystywane wyłącznie w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię, przy czym głównym źródłem ciepła powinna być technologia zrównoważona, na przykład pompa ciepła.

  W ramach zmian w dyrektywie wprowadzony zostanie również obowiązek instalowania paneli fotowoltaicznych w nowych budynkach. Od 2029 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały być wyposażone w systemy fotowoltaiczne, a już wcześniej wymóg ten dotknie innych typów nowych obiektów, takich jak hotele czy biurowce.

  Dyrektywa nakłada także nowe wymogi na budynki publiczne, które od 2027 roku będą musiały spełniać standardy zeroemisyjności, a od 2030 roku wymóg ten będzie rozszerzony na wszystkie nowe budynki, włączając w to obiekty mieszkalne.

  Dodatkowo, od 2025 roku państwa członkowskie nie będą mogły oferować wsparcia finansowego, takiego jak dofinansowania czy ulgi podatkowe, na instalację systemów opartych o paliwa kopalne. To posunięcie ma na celu przyspieszenie przejścia na zielone technologie i ograniczenie wsparcia dla rozwiązań przyczyniających się do zanieczyszczenia środowiska.

  Zmiany wprowadzone przez dyrektywę będą miały również wpływ na świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. W całej UE będą one musiały stosować ujednoliconą skalę ocen, co może wymagać zmian administracyjnych. Świadectwa te będą wydawane częściej i będą zawierały więcej informacji, co z kolei może wpłynąć na ceny tych dokumentów.

   

  Źródło: RP

  #OZE #Fotowoltaika #PV #Pompyciepła #Ogrzewanie #Budownictwo

  Kategorie
  Pompy ciepła

  Rządowe dotacje z nowymi zasadami dla pomp ciepła coraz bliżej. Sprawdź co musisz wiedzieć

  Pompy ciepła, kiedyś luksusowe rozwiązanie, stały się dziś dostępne szerzej dzięki postępowi technologicznemu i wsparciu rządowemu. Jednak, by skorzystać z dotacji, urządzenia muszą być zarejestrowane na aktualizowanej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Kontrole, o których informuje NFOŚiGW, mają na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektów i są standardową procedurą zarówno dla pomp ciepła, jak i innych systemów grzewczych objętych wsparciem.

  W obliczu zgłoszeń do UOKiK dotyczących niskiej jakości urządzeń, planowane są również kontrole u importerów i dostawców. To ważny krok w kierunku zapewnienia, że beneficjenci programów otrzymują nie tylko finansowe wsparcie, ale i gwarancję wysokiej jakości instalacji, która posłuży im przez lata. W związku z tym, przed zakupem i instalacją, warto sprawdzić obowiązującą listę ZUM, aby mieć pewność, że wybrane urządzenie kwalifikuje się do dofinansowania i spełnia wysokie standardy efektywności oraz jakości.

  Nowa procedura weryfikacji urządzeń na liście ZUM wymaga od producentów i dystrybutorów przedstawienia wyników badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach. Taki proces ma na celu eliminację urządzeń, które nie spełniają rygorystycznych kryteriów efektywności i bezpieczeństwa. Beneficjenci programów dofinansowujących, którzy zainstalują urządzenia niespełniające tych wymogów, mogą być zobowiązani do zwrotu otrzymanych środków. Dlatego kluczowe jest, aby przed podjęciem decyzji o instalacji pompy ciepła upewnić się, że wybrane urządzenie znajduje się na zaktualizowanej liście ZUM i spełnia wszystkie wymagane standardy.

   

  Źródło: muratorplus

  #OZE #Pompyciepła #MójPrąd #CzystePowietrze

  Kategorie
  Magazyny energii

  Lider magazynów energii zamierza inwestować w Polsce – nowa era magazynowania energii nad Wisłą

  Ekspansja Harmony Energy na rynek francuski jest już przesądzona, a firma bacznie obserwuje także możliwości w Polsce i Niemczech. Decyzja o inwestycjach w Polsce może być krok w kierunku zwiększenia stabilności energetycznej i promowania odnawialnych źródeł energii w kraju. O ile spółka ma już przygotowane projekty w Polsce, ich realizacja nie jest jeszcze całkowicie potwierdzona.

  Harmony Energy jest znane z zarządzania największymi instalacjami BESS w Europie. Ich najnowszy projekt, Bumpers Battery Energy Storage System w Wielkiej Brytanii, stał się największym tego typu magazynem w Europie, co świadczy o dużej kompetencji i doświadczeniu firmy w tej branży. Utworzenie polskiego oddziału, Harmony Energy Poland, może być sygnałem gotowości firmy do rozpoczęcia operacji na polskim rynku, co mogłoby znacząco przyczynić się do transformacji energetycznej i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

  Inwestycje w BESS mogą przyczynić się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski, zmniejszając jednocześnie jej zależność od konwencjonalnych źródeł energii i importowanych paliw. Ponadto, wprowadzenie nowoczesnych technologii magazynowania energii może stymulować lokalny przemysł i innowacje, tworząc nowe miejsca pracy i otwierając możliwości dla polskich firm i start-upów w sektorze energetyki.

   

  Źródło: Gramwzielone

  #OZE #Magazynyenergii #Europa #Polska

  Kategorie
  Elektromobilność

  Znane sieci handlowe wprowadzają płatne ładowarki aut elektrycznych

  Lidl, który już zainstalował pierwsze płatne stacje ładowania, ma ambitny plan wyposażenia wszystkich swoich sklepów w ładowarki do 2025 roku. Z kolei Kaufland planuje, że każdy z jego sklepów z parkingiem będzie miał co najmniej jedną stację ładowania do końca 2024 roku. Nowa polityka cenowa Lidla i Kauflandu ma odzwierciedlać realne koszty związane z dostarczaniem energii, a także podkreślać wartość tej usługi dla kierowców samochodów elektrycznych.

  Wprowadzenie opłat za ładowanie jest krokiem w kierunku równoważenia korzyści między kierowcami pojazdów elektrycznych a spalinowych, którzy nie otrzymują darmowego paliwa. Jednocześnie, sieci handlowe takie jak Biedronka również rozwijają infrastrukturę ładowania, wprowadzając płatne stacje w strategicznych lokalizacjach, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i potrzebie wsparcia elektromobilności w kraju.

  Wprowadzenie opłat za ładowanie ma potencjał stworzenia bardziej zrównoważonego modelu biznesowego dla stacji ładowania, zapewniając ich długotrwałą eksploatację i utrzymanie. Ten ruch w kierunku komercjalizacji usług ładowania może również zmotywować inne przedsiębiorstwa do inwestycji w infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych, przyczyniając się do dalszego rozwoju elektromobilności w Polsce.

   

  Źródło: Money.pl / Marcin Walków

  #OZE #Elektromobilność #Elektryki #Stacjeładowania

  Kategorie
  Magazyny energii

  Zielona rewolucja w zasięgu ręki – odpis podatkowy na magazyny energii w 2025 roku może dużo zmienić

  Jest to odpowiedź na problemy związane z nowym systemem rozliczeń za prąd produkowany przez prosumentów, zwanym net-billingiem.

  Wprowadzenie tego systemu oznaczało, że właściciele instalacji fotowoltaicznych sprzedają nadwyżkę wyprodukowanej energii po cenach rynkowych, a w razie potrzeby dokupują brakującą ilość energii. Ten model finansowy skomplikował sytuację prosumentów, zmuszając ich do bardziej strategicznego zarządzania wyprodukowaną energią, aby maksymalizować oszczędności. W odpowiedzi na te wyzwania, rząd rozważa wprowadzenie wspomnianego odpisu podatkowego, mającego na celu zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z instalacją magazynów energii przy domach.

  Takie magazyny mogą pomóc w lepszym zarządzaniu własną produkcją i konsumpcją energii, ale również odciążyć sieć dystrybucyjną i zmniejszyć koszty związane z jej modernizacją. Minister Hennig-Kloska podkreśliła, że inicjatywa ta może znacznie przyczynić się do popularyzacji magazynów energii w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe programy wsparcia dla osób decydujących się na takie inwestycje.

  Działania te wskazują na zmianę podejścia w polityce energetycznej kraju, która coraz bardziej skupia się na promowaniu zrównoważonego rozwoju i samowystarczalności energetycznej. Odpis podatkowy za instalację magazynów energii mógłby stanowić istotną zachętę dla wielu Polaków, umożliwiając im nie tylko zmniejszenie rachunków za prąd, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Czas pokaże, jakie konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone i jak będą one wpływać na kształt polskiego sektora energetycznego.

   

  Źródło: Money.pl

  #OZE #Magazynyenergii

  Kategorie
  Magazyny energii

  Nowelizacja Prawa budowlanego – będzie łatwiejsza integracja magazynów energii z OZE?

  Zmiana ta dotyczy obiektów stanowiących część systemów fotowoltaicznych, nie obejmując magazynów używanych niezależnie lub z innymi technologiami, takimi jak mikroturbiny wiatrowe.

  Pomimo że proponowana pojemność magazynu wydaje się niewystarczająca w kontekście instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, która może wyprodukować znacznie więcej energii w ciągu roku, Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje takie ograniczenie. W odpowiedzi na te obawy, eksperci z branży, jak Bogdan Szymański z Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, sugerują zwiększenie dopuszczalnej pojemności magazynu do 300 kWh, co lepiej odpowiadałoby potencjalnym potrzebom dużych instalacji fotowoltaicznych.

  Oprócz uproszczenia procedur związanych z instalacją magazynów energii, nowelizacja ma potencjał, by stymulować rozwój zielonej energii w Polsce. Zmiana ta może zachęcić właścicieli domów oraz przedsiębiorstwa do inwestowania w systemy fotowoltaiczne wraz z magazynowaniem energii, co zwiększy efektywność wykorzystania odnawialnych źródeł i przyczyni się do redukcji emisji CO2. Dodatkowo, rozszerzenie możliwości magazynowania energii może wspierać stabilność sieci energetycznej, umożliwiając lepsze zarządzanie wytwarzaną i zużywaną energią. Kluczowe będzie jednak dalsze monitorowanie wpływu tych przepisów na rynek energetyczny, by w razie potrzeby dostosować regulacje do dynamicznie zmieniających się warunków i technologii w sektorze OZE.

   

  Źródło: legislacja.gov.pl

  Zdjęcie: ShutterStock 

  #OZE #Magazynyenergii #PrawoBudowlane #Budownictwo #Fotowoltaika #PV #Polska

  Kategorie
  OZE

  Strategiczne zmiany w zarządzie TAURON. Nowe kierownictwo na nowe wyzwania energetyczne

  Grzegorz Lot – absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i innowacji w energetyce. Jego kariera obejmuje ważne stanowiska w różnych spółkach, w tym w Polenergia Sprzedaż sp. z o.o. oraz w Grupie Vattenfall, gdzie zajmował się m.in. rozwojem strategii sprzedażowych i marketingowych.

  Nowa struktura zarządu TAURON Polska Energia S.A. obejmuje również Piotra Gołębiowskiego jako Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu, Michała Orłowskiego jako Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju oraz Krzysztofa Surmę jako Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów. Ta zmiana kadrowa świadczy o strategicznym podejściu firmy do zarządzania i rozwoju, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się rynku energetycznego.

  TAURON Polska Energia S.A. jest kluczowym graczem na polskim rynku energetycznym, odgrywającym centralną rolę w wytwarzaniu, dystrybucji oraz sprzedaży energii. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spółka ma znaczący wpływ na krajową gospodarkę, zatrudniając ponad 25 tysięcy pracowników i obsługując około 5 milionów klientów. Jej działania są zgodne z najnowszymi trendami i wymogami rynku, co podkreśla jej pozycję jako lidera innowacji w branży energetycznej.

  Zmiany w zarządzie TAURON są znaczącym krokiem w dalszym rozwoju firmy, który ma na celu wzmocnienie jej pozycji na rynku, ale również dalszą modernizację i adaptację do zmieniających się warunków i potrzeb sektora energetycznego. Nowe przywództwo z Grzegorzem Lotem na czele ma za zadanie nie tylko kontynuować dotychczasową strategię rozwoju, ale również wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania, które będą wspierać długoterminowy wzrost i stabilność spółki.

   

  Źródło: ARE, biznes.interia

  #OZE #Energetyka #Tauron #Polska

  Kategorie
  Fotowoltaika

  Farma agrofotowoltaiczna w zachodniopomorskim – produkcja energii i uprawa roślin w jednym

  Farma agrofotowoltaiczna powstanie we współpracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedsiębiorstwa Energia Pomorze. AgrofarmaPV zostanie zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego i zajmie obszar 10 ha. Zgodnie z założeniem instalacja będzie generować energię elektryczną ze słońca, ale i posłuży pod uprawę rośli i to bez wykorzystania dodatkowego nawodnienia.

  Obecnie opracowywane jest studium wykonalności projektu, co zgodnie z planem ma potrwać do 9 miesięcy. Następnym krokiem będzie budowa instalacji na powierzchni 2 ha i przeprowadzenie dwuletnich badań na powstałej części instalacji wytwórczej. W kolejnym etapie inwestycja zostanie rozbudowana do łącznej powierzchni 10 ha.

  Według projektu farma będzie zbudowana z przeszło tysiąca elementów o kształcie zbliżonym do małych domków, pod którymi przewidziano miejsce na uprawę roślin. Rozwiązanie to będzie jednocześnie generowało „czystą energię elektryczną, która będzie wykorzystywana do zasilenia maszyn elektrycznych obsługujących gospodarstwo, zaś nadwyżki trafią do sieci. Ponadto inwestycja umożliwi zbieranie oraz magazynowanie deszczówki, która posłuży do nawadniania uprawianych roślin.

  Projekt ma być dedykowanym rozwiązaniem dla nowoczesnych gospodarstw rolnych, w których będzie generowana energia elektryczna ze źródeł odnawialnych w symbiozie z uprawą roślin. Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wyniesie około 100 mln zł.

  Podobne projekty budowane są już np. na terenie Holandii, Włoch czy Niemiec.

   

  #OZE #środowisko #klimat #energia #energetyka #rozwój

  Kategorie
  Magazyny energii

  Jeden z największych magazynów energii w Europie. Imponujący projekt powstaje w Szwecji

  Imponująca inwestycja magazynu energii powstanie na terenie Szwecji już w pierwszej połowie 2025 roku. Zgodnie z założeniami będzie stanowić znaczące wsparcie krajowego systemu elektroenergetycznego.

  Umowa na realizację inwestycji została podpisana pod koniec ubiegłego roku, a oficjalne ogłoszenie rozpoczęcia budowy ogłoszono na francusko-szwedzkim forum biznesowym. System magazynowania energii oparto o baterie litowo-jonowe. Projekt zakłada rozwiązanie o pojemności 93,9 MWh, które zostanie zlokalizowane w hrabstwie Västernorrland, nieopodal innego magazynu energii o nazwie Storen Power Reserve.

  Budowa magazynu ma zapewnić Szwecji odpowiednie usługi rezerwy mocy, co znacząco wspomoże w zwiększeniu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju. Z założenia ma on też ograniczyć koszty stabilizacji sieci oraz ułatwić integrację systemu z instalacjami odnawialnych źródeł energii.

  Jak informuje firma Neoen, przeszło połowa wartości inwestycji zapewniona zostanie przez europejskie przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie wykorzysta falowniki wyprodukowane na terenie Włoch, kontenery bateryjne będą pochodzić z Francji, zaś zarządzaniem projektem oraz wykonaniem usług inżynieryjnych zajmą się Francuzi oraz Szwedzi.

  Dyrektor zarządzająca Neoen Sweden, Laetitia Prot podkreśla – „Cieszymy się, że rozpoczynamy budowę kolejnego rekordowego projektu bateryjnego w Szwecji. Chciałabym podziękować w szczególności operatorowi systemu dystrybucyjnego E.ON i lokalnym interesariuszom za ich aktywne wsparcie. Mając obecnie ponad 300 MW aktywów w eksploatacji lub w budowie w kraju, w tym 146 MW w magazynach energii, jesteśmy jednym z najbardziej dynamicznych graczy w dziedzinie energii odnawialnej w Szwecji”.

   

  #OZE #energia #energetyka #rozwój #technologie #innowacje

  Kategorie
  Elektromobilność

  Nowe środki dla programu Mój Elektryk

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz ze współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) realizuje program wspierający rozwój elektromobilności w Polsce pod nazwą „Mój Elektryk”. Wsparcie finansowe przyznawane jest beneficjentom w postaci dofinansowania na zakup lub leasing pojazdu zeroemisyjnego. Za dotacje fizyczne odpowiada NFOŚiGW, zaś obsługa leasingów należy do BOŚ.

  Od tej pory w ramach dofinansowania leasingów program „Mój Elektryk” zapewnia pulę środków w wysokości 600 mln zł, przy czym cały budżet programu przewidziano na poziomie 900 mln zł.

  Ścieszka leasingowa realizowana przez BOŚ w ramach programu „Mój Elektryk” skierowana jest do przedsiębiorców, osób fizycznych, samorządów, rolników indywidualnych, fundacji oraz kościołów i wyznaniowych związków. Z środków programu sfinansować można leasing samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie więcej niż 8 osób, pojazdów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej do 3,5 tony, a także motocykli i motorowerów. Kwota wsparcia uwarunkowana jest rodzajem pojazdu. W przypadku samochodu osobowego może stanowić maksymalnie 27 tys. zł, zaś dla pojazdu dostawczego może wynieść nawet do 70 tys. zł.

  To kolejne zwiększenie puli środków w ramach programu „Mój Elektryk”. BOŚ startował z budżetem do rozdysponowania w wysokości 20 mln zł, a od tego czasu sukcesywnie podnosi sumę środków finasowych. W maju ubiegłego roku na wniosek BOŚ zwiększono ilość pieniędzy o 150 mln zł, zaś kolejne 100 mln zł dołożono jeszcze w listopadzie tego samego roku. Obecnie pula środków na leasingi pojazdów zeroemisyjnych doszła do 600 mln zł.

   

  #klimat #środowisko #dofinansowanie #finansowanie #energetyka #emisja

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga