POLITYKA PRYWTNOŚCI DLA SERWISU www. TOP-OZE.pl - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  POLITYKA PRYWTNOŚCI DLA SERWISU www. TOP-OZE.pl

  1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu www.top-oze.pl
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca, czyli Marketing Relacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 / 206, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322803, NIP: 951-22-75-561, REGON: 14174346000000
  3. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres administrator@top-oze.pl
  4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów wskazanych w zakładce pn. „Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu”.
  5. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 6 powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
  8. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  9. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych w Serwisie należy zgłaszać na adresl: administrator@top-oze.pl
  10. Podanie danych w celach marketingowych lub kontaktowych jest dobrowolne.
  11. Zaprenumerowanie informacji od Usługodawcy w formie newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail Użytkownika. Korzystanie z newslettera Usługodawcy wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi dostępu do newslettera Usługodawcy.
  12. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   I. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu:

  I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Marketing Relacji (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) – osoby zainteresowane współpracą z Marketingiem Relacji
  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: afdministrator@top-oze.pl, lub pisemnie ul. Mangalia4/206, 02-756 Warszawa.
  2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej

  Nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej

  Prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda

  3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, itp.), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.

  Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

  4. Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację
  prawo dostępu do Twoich danych osobowych
  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe wskazane są powyżej).

  Prawo wycofania zgody

  Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email administrator@top-oze.pol, lub na adres pocztowy podany powyżej.

  Prawo wniesienia sprzeciwu

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

  5.1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (osoby zainteresowane kontaktami w celach marketingowych)

  5.1.1 .Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4/ 206, 02-758 Warszawa.

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: administrator@marketingrelacji.com lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. Mangalia 4/206, 02-758 Warszawa.

  5.1 2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celach informowania Cię o aktualnych ofertach handlowych związanych z działalnością Administratora oraz jego Partnerów, w tym w celach analitycznych i profilowania (marketing produktów lub usług Administratora oraz jego Partnerów). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda.

  5.1.3 Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  11.1.1 Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych i profilowania zostaną usunięte po wycofaniu przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

  5.1.4 Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Twoje dane mogą być przekazywane Partnerom współpracującym z Administratorem, o ile wyrazisz zgodę na takie udostępnianie danych. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administrator.

  5.1.5 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  5.1.6 Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych subskrybentów newslettera (osoby zapisujące się na newsletter)

  6.1 Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4/206, 02-758 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: administrator@top-oze.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. Mangalia 4/206, 02-758 Warszawa.

  6.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci wybrany newsletter, na który zapisałeś się na naszej stronie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat istotnych kwestii z zakresu fotowoltaiki oraz branż pokrewnych. Wyraziłeś swoje zainteresowanie tymi informacjami poprzez zapisanie się na wybrany newsletter.

  6.3  Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez nas wysyłki Newslettera zostaną usunięte po wyrażeniu sprzeciwu na ich przetwarzanie w tym celu.

  6.4 Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  6.5 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

  6.6 Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Marketing Relacji (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) w celu zamieszczenia ogłoszenia w sprawie oferty pracy

  7.1 Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Marketing Relacji sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4 / 206, 02-758 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: administrator@top-oze.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. Mangalia 4/206, 02-758 Warszawa).
  7.2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  Przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w celu zamieszczenia ogłoszenia w sprawie oferty pracy pochodzącej od Ciebie lub od pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące publikowania ofert pracy w serwisie oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarcze.

  Opublikować w serwisie ogłoszenie w sprawie pracy, które będzie zawierało Twoje dane lub dane Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz, w tym nazwę oraz dane kontaktowe przeznczone dla potencjalnych kandydatów – podstawą prawną opublikowania Twoich danych w serwisie będzie wyrażona przez Ciebie zgoda na takie przetwarzanie danych

  7.3 Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, wymiany korespondencji, itp.), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.
  ich opublikowania w treści oferty pracy, będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres na jaki oferta zostanie umieszczona na stronie internetowej lub do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
  7.4 Odbiorcy Twoich danych osobowych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  7.5 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację
  prawo dostępu do Twoich danych osobowych
  prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
  prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe wskazane są powyżej).

  Prawo wycofania zgody

  Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email administrator@top-oze.pl, na adres pocztowy podany powyżej .
  Prawo wniesienia sprzeciwu

  W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

  II. Informacje o korzystaniu z plików Cookies, tzw. „ciasteczek”
  Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, tzw. „ciasteczka”, w związku z niektórymi funkcjami.

  Co to są pliki cookies?

  Cookies są konkretnym rodzajem informacji, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy komputera użytkownika w celu prowadzenia zapisu tych informacji. Identyfikują one przeglądarkę użytkownika oraz usprawniają działanie serwisu. Cookies mogą uczynić korzystanie z witryny sieci Web łatwiejszym, na przykład poprzez zapisywanie haseł i preferencji użytkownika, gdy powraca on do strony. Marketing Relacji nie korzysta z plików cookies w celu uzyskania osobistych informacji z komputera użytkownika, które nie zostały wysłane w pliku cookie. Podczas gdy większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki Cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.

  Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

  Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip., adres url, przeglądarka, itp.
  Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem oraz celów statystycznych i analitycznych. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią.

  W jakich celach przetwarzamy dane zbierane przez cookies?

  Twoje dane zbierane za pośrednictwem plików cookies będą przetwarzane w celu dopasowania treści strony internetowej do Twoich potrzeb, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

  Przetwarzamy Twoje dane w powyższym celu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest dopasowanie treści strony, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Jeżeli chodzi o dopasowanie treści Serwisu, a także wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych poprzez stronę internetową.

  Odbiorcy danych osobowych

  Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

  prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych

  prawo żądania sprostowania danych

  prawo żądania usunięcia danych

  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych

  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami poprzez administator@top-oze.pl lub na adres Marketing Relacji sp. z o.o., ul. Mangalia 4 / 206, 02-758 Warszawa.

  Jak mogę zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek albo je usunąć?

  Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Jeśli nie życzysz sobie, aby na Twoim urządzeniu końcowym były przechowywane ciasteczka, możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części lub też wskazać, że każdorazowo chcesz otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może mieć to negatywny wpływ na pełne i wygodne korzystanie ze strony. Uniemożliwi nam to również zbieranie anonimowych informacji dotyczących używania naszej strony w celu stałego poprawiania jej usług i zawartości. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcje zarządzania plikami cookies w zależności od używanej przeglądarki:

  Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

  Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/p

  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl.
  III. Zmiany w Polityce prywatności
  W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga