Wiedza i pomoc - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Wiedza i pomoc

  SŁOWNICZEK POJĘĆ PODSTAWOWYCH

   

  A

  Amper (A) – jednostka natężenia prądu, oznaczająca ilość ładunku elektrycznego, który przepływa przez powierzchnię w jednostce czasu.

  Amperogodzina (Ah) – miara pojemności ogniw galwanicznych, w tym akumulatorów elektrycznych. Określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.

  Absorpcja – pochłanianie energii z promieni słonecznych przez kolektor słoneczny, w którym rozchodzi się ta energia.

  Akumulator fotowoltaicznyumożliwia magazynowanie wyprodukowanej w dzień energii i używanie jej w porze, kiedy nie ma promieniowania słonecznego, np. w nocy.

  Amperomierz – narzędzie pomiarowe do badania natężenia prądu elektrycznego.

  Azymut w fotowoltaice – południe, czyli kierunek najbardziej korzystny ze względu na sprawność ogniw fotowoltaicznych. Kąt azymutu oznacza odchylenie powierzchni panelu PV od kierunku południowego.

  Autonomiczny system PV – ma miejsce, gdy instalacja PV w pełni zaspokaja zapotrzebowanie obiektu na prąd. Energia wyprodukowana przez instalację jest magazynowana w akumulatorach, skąd może być wykorzystana w każdym momencie doby.

  Autonomiczny system PV z podłączeniem do sieci – gospodarstwo domowe zasilane fotowoltaiką może być podłączone do lokalnej sieci energetycznej, co umożliwi korzystanie z energii w przypadku braku bądź niskiego uzysku energetycznego z instalacji PV.

   

  B

  Bateria słoneczna – zespół elementów półprzewodnikowych do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

  BIPV (ang. building integrated photovoltaics) – to moduły fotowoltaiczne przeznaczone do integracji z budynkiem, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pokryciach dachowych czy elewacji integracja ogniw fotowoltaicznych z konstrukcjami budynków.

  Bilans energetyczny budynku – to porównanie zysków energii cieplnej z jej stratami. To obliczenie stanowi podstawę przy tworzeniu domu energooszczędnego. Osoby inwestujące w budowę domu, a szczególnie Ci, którzy decydują się na budynek energooszczędny lub pasywny, chcą, aby udział zysków energetycznych był możliwie najwyższy, a straty najniższe.

   

  C

  Czysta energia – energia odnawialna, powstała przez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii tj. słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna, a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym biomasa, biogaz oraz biopłyny. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin.

  Całkowite promieniowanie – suma całkowitej ilości światła pochodzącego ze słońca.

  Cienkowarstwowe ogniwa II generacji – wykonane przez nanoszenie cienkich warstw takich materiałów jak: tellurek kadmu, krzemu amorficznego oraz mieszanki miedzi, indu, galu i selenu. Ze względu na bardzo cienką warstwę (od 0,001 do 0,08 mm) ogniwa tej generacji są znacznie tańsze niż ogniwa z krystalicznego krzemu. Półprzewodniki w tych ogniwach nakłada się za pomocą naparowywania, napylania oraz epitaksji. Ogniwa II generacji mogą być bardzo elastyczne, dzięki czemu można je wykorzystywać jako elementy budowlane. Stanowią alternatywę dla ogniw I generacji.

  Cienkowarstwowe ogniwa III generacji – bazują na bardzo różnych technologiach i nie są oparte o złącza półprzewodnikowe p-n. Tego typu ogniwa mają charakter nowatorski. Ze względu na to, że ogniwa te są w trakcie badań, charakteryzują się jeszcze niską sprawnością i żywotnością. Największą zaletą ogniw III generacji jest niezwykle niski koszt produkcji oraz nietoksyczność. Można wymienić takie ogniwa jak:

    • barwnikowe (w trakcie badań)
    • polimerowe (III generacja, w trakcie badań)

   

  D

  Dekarbonizacja – proces, który polega na systematycznym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery, by ostatecznie i całkowicie zaprzestać jego emisji.

   

  E

  Efekt fotowoltaiczny – jest to proces zachodzący w ogniwach fotowoltaicznych pod wpływem promieniowania świetlnego.

  Efektywność – jest to stosunek energii wyjściowej do energii wejściowej panelu fotowoltaicznego. Wyrażana jest ona w procentach.

  Elektromobilność – całokształt zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie elektromobilność odnosi się zarówno do technicznych i eksploatacyjnych aspektów dotyczących EV, technologii oraz infrastruktury ładowania, jak również kwestii społeczno-gospodarczo-prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych.

  Energia prądu elektrycznego –  energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik. Zużycie energii elektrycznej w technice mierzone jest w kilowatogodzinach [kWh]. Urządzeniem do pomiaru zużycia energii elektrycznej jest licznik energii elektrycznej. W obwodach prądu przemiennego wyróżnia się moc, a tym samym i energię czynną, bierną i pozorną. Energię zużytą przez urządzenie oblicza się mnożąc jego moc przez czas jego pracy. Moc jest wyrażana w kilowatach (kW) lub w watach (W), a 1 kW = 1000 W. Im większa jest moc urządzenia, tym więcej zużywa energii elektrycznej w jednostce czasu. Moc, jaką urządzenie pobiera podczas swojej pracy, jest podawana przez producenta w instrukcji obsługi (dane techniczne), na tabliczce znamionowej lub etykiecie energetycznej urządzeń (moc znamionowa).

  Energetyka słoneczna – energia pozyskiwana z promieni słonecznych, następnie przetwarzana m.in. przez panele słoneczne lub kolektory. Może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania, a także wszystkich urządzeń elektrycznych. Energia promieniowania słonecznego  zaliczana do Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

  Energia odnawialna – energia pozyskana ze źródeł naturalnych, występujących w naturze w nieograniczonych ilościach, które nie ulegają zmniejszeniu. Należą do nich: energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna lub biomasy, biogazy itp. Podczas jej pozyskiwania nie powstają związki i gazy cieplarniane.

   

  F

  Farmy fotowoltaiczne – są to instalacje fotowoltaiczne o dużej mocy, zwykle lokowane na gruncie. Zazwyczaj zajmują dużą powierzchnię terenu i pozwalają na wysokie uzyski energii elektrycznej ze względu na swoją moc. Energia wyprodukowana przez farmy  przekazywana jest do sieci energetycznej skąd przesyłana jest do odbiorców. Farmy fotowoltaiczne często nazywa się również elektrowniami słonecznymi.

  Fotowoltaika PV – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

  Fotoogniwo – element półprzewodnikowy najczęściej z krzemu (Si), germanu (Ge) i selenu (Se), w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
  Zwykłe ogniwo słoneczne z krystalicznego krzemu ma nominalne napięcie ok. 0,5 wolta. Poprzez połączenie szeregowe ogniw słonecznych można otrzymać baterie słoneczne. Istnieją baterie z różną liczbą ogniw, w zależności od zastosowania, jak i od jakości ogniw.

  Falownik (ang. Inverter) – przekształtnik prądu stałego, który w instalacjach fotowoltaicznych przekształca prąd stały. Powstaje w bateriach słonecznych. Urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały na prąd przemienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego.

  Fotowoltaika hybrydowaSystemy polegający na połączeniu systemów fotowoltaicznych z magazynowaniem energii elektrycznej. Zmagazynowanie energii z paneli fotowoltaicznych poprzez system hybrydowy optymalizuje zarządzanie energią wyprodukowaną z fotowoltaiki.

   

  H

  Hybrydowe systemy – systemy produkujące energię elektryczną bądź cieplną, przy użyciu więcej niż jednego źródła energii. W przypadku fotowoltaiki są kombinacją panelu fotowoltaicznego i innego systemu wytwarzania energii (np. generatora spalinowego, turbiny wiatrowej, kolektora słonecznego itp.). Natomiast przy kotłach najczęstsze połączenie to olej lub gaz oraz pompa ciepła. Stosowanie systemów hybrydowych znacząco zmniejsza koszty ogrzewania.

   

  I

  Instalacja podłączona do sieci (on grid) – w tym typie instalacji energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń domowych. Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej.

  Inwerter – inaczej falownik – przekształtnik prądu stałego, który w instalacjach fotowoltaicznych przekształca prąd stały. Powstaje w bateriach słonecznych. Urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały na prąd przemienny o regulowanej częstotliwości wyjściowej. Jeśli w falowniku zastosuje się modulację szerokości impulsów (PWM), to równocześnie ze zmianą częstotliwości można regulować wartość skuteczną napięcia wyjściowego.

   

  J

  Jałowe napięcie – napięcie prądu w panelu fotowoltaicznym w momencie niepodłączenia do żadnego obciążenia.

   

  K

  Konwerter – jest to urządzenie elektryczne służące do przemiany prądu zmiennego w prąd stały.

  Krzem – pierwiastek chemiczny o wzorze Si, główny materiał budulcowy ogniw fotowoltaicznych.

  Krzem monokrystaliczny – materiał budulcowy najsprawniejszego typu ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa monokrystaliczne wytwarza się z dużych, pojedynczych sztabek czystego krzemu. Sztabki te, inaczej kryształy, wytwarza się metodą opracowaną przez polskiego chemika Czochralskiego. Proces polega na powolnym roztapianiu czystego, półprzewodnikowego krzemu w tyglu, w 1425 stopniach Celsjusza.

  Konwersja fotowoltaiczna – bezpośrednia zmiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną zachodząca w ogniwie fotowoltaicznym.

  Kilowatogodzina (symbol KWh) – to jednostka energii. Jest obecnie najczęściej stosowaną na co dzień jednostką energii. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 Watów, czyli jednego kilowata (kW).

  Kilowatopik (symbol kWp) kWp – czyli kilo watt peak (kilowatopik). Skrót ten oznacza ilość energii elektrycznej w piku, czyli w szczycie produkcji. Po wykonaniu audytu fotowoltaicznego można się dowiedzieć jakiej mocy w kWp instalacji fotowoltaicznej potrzebujecie do zamontowania.

  Kolektory słoneczne – połączenie paneli fotowoltaicznych z kolektorami słonecznymi. Urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

   

  M

  Magazyn energii umożliwia przechowywanie prądu, kiedy produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną przeważa nad zużyciem, co często określa się mianem „odłożenia konsumpcji energii elektrycznej w czasie”

  Moc zainstalowana – suma wartości mocy znamionowych wszystkich urządzeń elektrycznych, stałych i przenośnych, zainstalowanych w instalacji elektrycznej.

  Moc znamionowa – inaczej moc nominalna – wartość przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce znamionowej zamocowanej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy danego urządzenia. Najczęściej określana jest w watach (W) lub kilowatach (KW).

  Moduł fotowoltaiczny – urządzenie połączonych szeregowo lub szeregowo-równolegle ogniw słonecznych, które zamienia światło słoneczne (bezpośrednio) na energię elektryczną.

   

  N

  Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie mierzymy w woltach (V) lub w kilowoltach (kV)

  Nasłonecznienie/ Usłonecznienie – liczba godzin słonecznych. Czas podany w godzinach, podczas którego na powierzchnię Ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne. Opisuje głównie warunki pogodowe. Wykorzystywany w energetyce słonecznej do szacowania warunków pracy instalacji.

  Natężenie promieniowania słonecznego – jest to chwilowa wartość gęstości mocy promieniowania słonecznego docierającej do m2 powierzchni. Podawana jest zazwyczaj w [W/m2] lub [kW/m2.

   

  O

  Ogniwo fotowoltaiczne – nazywane ogniwem słonecznym lub ogniwem PV. Jest to element, który pod wpływem promieniowania świetlnego działa jak generator energii elektrycznej.

  Odnawialne Źródła Energii (OZE) – to źródła, których użytkowanie nie wiąże się ze zwiększaniem ich deficytu. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy energię: słoneczną, wiatrową, wodną zarówno powierzchniowej jak i głębinowej (rzeki, jeziora, fale morskie, cieki geotermalne itp.), z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna, a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym biomasa, biogaz oraz biopłyny. Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin.

  Organiczne Ogniwa Fotowoltaiczne (OPV) – ogniwa III generacji. Urządzenia zbudowane ze związków organicznych, czyli takich, które w swoim składzie zawierają atomy węgla (prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów).

   

  P

  Panel fotowoltaiczny – inaczej moduł fotowoltaiczny, który zamienia energię promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną tj. na prąd.

  Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. W naturze przykładami są wyładowania atmosferyczne, którym również towarzyszy przepływ prądu. W technice obwody prądu elektrycznego są masowo wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.

  Prąd Stały – charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego.

  Prąd Zmienny – prąd elektryczny, dla którego wartość natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób. Można wyróżnić następujące rodzaje prądu:

    • prąd okresowo zmienny
    • prąd tętniący
    • prąd przemienny
    • prąd nieokresowy

  Prąd zwarciowy – wartość natężenia prądu w ogniwie fotowoltaicznym, w chwili maksymalnego obciążenia. Jest wielokrotnie większy od prądu roboczego. Przekroczenie tej wartości lub długotrwały przepływ prądu zwarciowego może spowodować zniszczenie urządzeń i odbiorników elektrycznych lub pożar. Do ochrony przed skutkami zwarcia służą zabezpieczenia elektryczne.

  Promieniowanie bezpośrednie – to część energii promieniowania słonecznego docierającego przez atmosferę do powierzchni ziemi. Ma postać promieni równoległych i nierozproszonych.

  Promieniowanie słoneczne – jest głównym źródłem energii cieplnej na Ziemi. Słońce wysyła promienie o długości fal od milionowych części mikrometra (np. fale Rentgena) po dziesiątki km (fale radiowe).

  Perowskity – materiał energetycznymi występujący w naturze. Może on być wytwarzane również syntetycznie. Za źródło perowskitu uznano odkrycie tytanianu wapnia (CaTiO 3 ) w 1839 r. Przez rosyjskiego mineraloga Perowskiego, a materiały o takiej samej strukturze krystalicznej jak CaTiO 3 były znane jako materiały perowskitowe (struktura). Perowskity mają zastosowanie w różnych urządzeniach optoelektronicznych i fotonicznych. Materiały perowskitowe zaliczane są do najbardziej obiecujących i wydajnych źródeł produkcji energii elektrycznej. Ze względu na relatywnie mały ciężar i niski koszt produkcji mogą mieć bardzo szerokie zastosowanie m.in. jako OZE przy produkcji prądu.

  Pochłonięte promieniowanie – jest to różnica pomiędzy promieniowaniem całkowitym, a odbitym. Pochłanianie powoduje zmianę jakościową energii słonecznej, dzięki temu jej część przekształca się w energię cieplną.

   

  R

  Regulator ładowania – to urządzenie stosowane między baterią słoneczną a akumulatorem. Regulatory są używane aby utrzymywać akumulator w pełni naładowany i nie dopuszczać do jego przeładowania, a także nadmiernego rozładowania przez odbiorniki. Regulatory mogą się różnić napięciem z jakim pracują oraz maksymalnym natężeniem prądu, jaki może przez nie płynąć.

  Rekuperacja –  odzyskiwanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w czasie hamowania pociągów lub tramwajów lub trolejbusów. Rozliczanie energii rekuperacji odbywa się na podstawie różnicy ilości energii pobranej i zwróconej przez określonego odbiorcę.

   

  S

  Sprawność paneli fotowoltaicznych nominalna – jest wartością paneli fotowoltaicznych określaną według warunków STC (Standard Test Conditions). W trakcie badań laboratoryjnych panele poddawane są promieniowaniu słonecznemu 1000 W/m2 przy temperaturze wynoszącej 25°C.

  Sprawność paneli fotowoltaicznych rzeczywista – jest wartością paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych, w których pracuje instalacja. Ogniwa fotowoltaiczne wykazują największą efektywność w słoneczne dni, czyli w umiarkowanym klimacie (wiosna i lato). Rzeczywista temperatura ogniw przy wysokim promieniowaniu słonecznym i przy wysokiej temperaturze powietrza może przekraczać nawet 50°C. W konsekwencji, przekłada się to na mniejszą sprawność paneli fotowoltaicznych.

   

  U

  Ukierunkowanie kolektorów – najbardziej korzystne jest ustawienie kolektorów w kierunku południowym względem linii horyzontu pod kątem 45O. Jednak przy kącie nachylenia między 30-50° nie odnotowuje się znacznego obniżenia efektywności pracy instalacji.

   

  W

  Wymiennik ciepła (wężownica) – pośredniczy w przekazywaniu ciepła między urządzeniem solarnym, a wodą użytkową w zbiorniku wody.

   

   

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

   

  Dla kogo jest przeznaczona Fotowoltaika?

  Odnawialne źródła energii to trwałe, bezpieczne i bardzo korzystne rozwiązanie. Efektywnie wykorzystanie fotowoltaiki jest doskonałym rozwiązaniem w celu około 10 -krotnego obniżenia kosztów za prąd. Ponadto ma bardzo pozytywny wpływ na ochronę środowiska i ekologię. Dlatego system fotowoltaiczny i/lub ogrzewanie za pośrednictwem pomp ciepła to idealny sposób na oszczędność energii zarówno dla domów jednorodzinnych, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.

   

  Jakie warunki należy spełniać przy instalacji systemu fotowoltaicznego i czy moduły muszą być umieszczone tylko na dachach?

  Podstawowym warunkiem do montażu instalacji fotowoltaicznej jest jedynie dostęp do słońca. Instalacja z kolei może znajdować się zarówno na dachu, jak i w gruncie jako wbijana lub wkręcana konstrukcja. Z reguły pierwsza wizyta specjalistów, na której odbywa się audyt oraz wycena jest bezpłatna i omawiane są wtedy wszelkie szczegóły dotyczące procesu instalacji, a także jej umiejscowienia.

   

  Na czym polega działanie paneli fotowoltaicznych?

  Zadaniem paneli (ogniw) fotowoltaicznych jest wyprodukowanie prądu poprzez przekształcenie promieni słonecznych w prąd elektryczny. Ogniwa to prądotwórcza jednostka, na której opiera się całe zjawisko fotowoltaiczne. W procesie niezbędne jest też urządzenie, które przekształci prąd stały w prąd zmienny – jest nim tzw. falownik (inwerter). Zestaw modułów (zbudowanych z ogniw) wraz z falownikiem oraz odpowiednio dobraną podkonstrukcją, na której zamocowane są moduły, tworzą tzw. instalację fotowoltaiczną (PV). Na rynku dostępne są różne rodzaje i generacje ogniw, ale w mini elektrowniach domowych najczęściej wykorzystywane są ogniwa krzemowe, których wydajność jest najbardziej korzystna.

   

  Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna?

  To niewielka, przydomowa instalacja (fotowoltaiczna) o niewielkiej mocy, zasilająca w energię elektryczną budynek. Pozwala na znaczące ograniczenie lub całkowitą eliminację wydatków na prąd i stanowi dobrą inwestycję dla gospodarstwa domowego. Maksymalna moc zainstalowana elektryczna dla mikroinstalacji fotowoltaicznej w 2019 wzrosła z 40 kW do 50 kW. Informacja ta jest ważna dla przedsiębiorców planujących inwestycję we własną elektrownię słoneczną. Teraz można zamontować instalację o mocy do 50 kW bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę bądź powiększyć obecną instalację do mocy 50 kW.

   

  Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii.

  Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii to musisz uzyskać koncesję. Pamiętaj, że nie potrzebujesz koncesji, jeśli chcesz wytwarzać energię elektryczną:

    • w mikroinstalacji – czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW
    • w małej instalacji – czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW z biogazu rolniczego w instalacjach innych niż mikroinstalacja
    • wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji
    • wyłącznie z biopłynów

   

  Warunki, które trzeba spełnić aby dostać koncesję. Możesz otrzymać koncesję, jeśli

    • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
    • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania
    • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
    • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji
    • uzyskałeś decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
    • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskałeś zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowe albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego

   

  Kiedy powinieneś załatwić sprawę

  Koncesję uzyskaj zanim zaczniesz wytwarzać energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii.

   

  Gdzie załatwisz sprawę
  Usługę można zrealizować w centrali i oddziałach terenowych Urzędu Regulacji Energetyki

   

  Czym są farmy fotowoltaiczne – elektrownie słoneczne?
  to specjalnie wydzielone strefy terenu z rozlokowanymi instalacjami paneli zamieniających energię słoneczną w energię elektryczną. Mogą służyć do użytku własnego (duże zakłady produkcyjne, producenci rolni) lub produkować energię dla innych odbiorców. Produkują prąd i przesyłają do sieci energetycznej. Zazwyczaj mają moc od 0,5 do kilku lub kilkunastu Mega Watów (MW) i zasilają w energię większe obszary np. gminy, powiatu lub regionu. Farmy działają tylko w dzień i wymagają magazynowania lub przesyłania wyprodukowanej energii elektrycznej.

   

  Po jakim czasie następuje zwrot instalacji?

  Zwrot instalacji jest uwarunkowany jest następującymi czynnikami:

    • wielkością zużywanej energii
    • usytuowanie dachu w stosunku do kierunku stron świata
    • czas nasłonecznienia paneli fotowoltaicznych (ewentualny cień i lokalizacja)
    • wyboru rodzaju instalacji
    • zainstalowanej mocy ogniw fotowoltaicznych
    • sprawnością zainstalowanej instalacji
    • optymalnym doborem instalacji
    • kosztami instalacji
    • czy korzystamy z dofinansowań wspierających inwestycję
    • czy korzystamy z zewnętrznego dofinansowania – kredytu
    • Na szybszy zwrot mają także wpływ tzw.

  Z reguły zwrot następuje w okresie od 4 do 6 lat, choć jest wiele przypadków, w których całkowity zwrot następuje już po 3 latach od montażu.

   

  Jak długo będzie działać instalacja fotowoltaiczna?

  Żywotność systemu fotowoltaicznego jest bardzo długa. Większość producentów gwarantuje, że w okresie 25 lat wydajność nie zmniejszy się o nie więcej niż 90% pierwotnej sprawności.

   

  Czy instalacja będzie produkowała prąd w okresie zimowym i czy nie będzie potrzeby dopłacania za energię?

  Posiadając system fotowoltaiczny jesteśmy zarówno konsumentem, jak i producentem energii. Latem produkowana jest nadwyżka elektryczna, którą to zimą (przy zmniejszonym nasłonecznieniu) odbieramy ze źródeł konwencjonalnych. W okresie zimowym nie płacimy dodatkowo za zużycie prądu większe niż to wytworzone przez nasz system.
  Zasada rozliczania: Oddając 100 jednostek energii, w okresie zmniejszonego nasłonecznienia odbieramy jej 80%. Marża za przesyłanie energii w obie strony i jej magazynowanie wynosi 20%.

   

  Jakie są zazwyczaj sprawności paneli monokrystalicznych i polikrystalicznych?

  Za najbardziej sprawne uważa się panele monokrystaliczne. Zwykle osiągają efektywność na poziomie 16% do 22%. Panele polikrystaliczne wyróżniają się sprawnością wynoszącą od 14% do 16% i zazwyczaj są tańsze od odpowiedników monokrystalicznych.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga