Regulamin - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
x

  Regulamin

  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TOP-OZE.pl
  I. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  A. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
  B. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.TOP-OZE.pl, którego celem jest dostarczanie zainteresowanym bieżących informacji dotyczących branży OZE ( skrócie OZE), w tym fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, elektromobilności oraz branż pokrewnych np. ogrzewania, budownictwa, termomodernizacji i rynku pracy.
  C. Usługodawca – Marketing Relacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322803, NIP: 951-22-75-561, REGON: 14174346000000, zwana dalej Spółką.
  D. Wykonawca – firma świadcząca usługi w branży OZE.
  E. Partner – podmiotom gospodarczy, współpracujący ze Spółką w zakresie świadczenia usług OZE lub oferujący nagrodę lub Talon Rabatowy lub podmiot gospodarczy, który nadał w serwisie ogłoszenie o pracę.
  F. Nazwy Wykonawców publikowane są w serwisie. Każdy z Wykonawców ma zawartą Umowę ze Spółką, w której zobowiązał się do przestrzegania przepisów RODO.
  G. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
  H. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usług.

  II. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada połączenie z siecią Internet.
  4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia z aktualnym oprogramowaniem (system operacyjny i przeglądarka internetowa) oraz z dostępem do sieci Internet.
  5. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to w celu zabezpieczenia się przed potencjalnymi zagrożeniami zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet (np. firewall, programy antywirusowe, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).
  6. Dostęp do wielu Usług w ramach Serwisu nie wymaga rejestracji.
  7. Korzystanie z niektórych funkcji serwisu będzie możliwe po zarejestrowaniu.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  9. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

  III. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Serwisu i Usługi.
  4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  A. korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  B. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
  a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  C. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  D. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
  E. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. W ramach Serwisu Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z następujących Usług:
  A. dostęp do treści dotyczących OZE zamieszczanych w Serwisie,
  B. dostępu do informacji, przeglądania Rankingów i wybranych przez Spółkę Wykonawców usług OZE, oraz oferowanych przez nich usługach i przewagach konkurencyjnych ,, , którzy na Google uzyskają od swoich klientów wyłącznie dobre opinie ze średnią ocenę 4,0 lub więcej lub wg Badania WSK© 25 punktów i więcej.
  C. przeglądania Rankingów producentów i firm handlowych produktami OZE.
  D. możliwość zapisania się na newsletter lub na otrzymywanie innych materiałów marketingowych, prezentów w gratisie lub oraz talonów rabatowych od Partnerów Spółki,
  E. możliwość zamieszczania przez pracodawców ogłoszeń w sprawie ofert pracy w branży OZE lub w branżach pokrewnych po uzyskaniu akceptacji ogłoszenia przez Spółkę.

  6. Użytkownik ma możliwość wyboru potencjalnego Wykonawcy usług OZE. Formularze kontaktowe wymagają podania danych Użytkownika.
  7. Wypełnienie formularza stanowi dobrowolną decyzję Użytkownika, który w każdej chwili może zrezygnować z wypełnienia formularza lub w dowolnym czasie może wycofać udzieloną wcześniej zgodę.
  8. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia jedynie zamieszczanie ogłoszeń w sprawie ofert pracy przez Użytkowników (potencjalni pracodawcy) i na żadnym etapie nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy. Użytkownik odpowiada w całości za zapewnienie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych potencjalnych kandydatów, które ma miejsce poza Serwisem, w tym za zapewnienie podstawy prawnej przetwarzania danych oraz za realizację obowiązku informacyjnego.
  9. Użytkownik przekazujący ogłoszenie w sprawie oferty pracy, które ma zostać zamieszczone w Serwisie odpowiada za treść tego ogłoszenia, a także za podanie własnych danych kontaktowych przeznaczonych dla potencjalnych kandydatów.
  10. Usługodawca nie odpowiada za treść ogłoszeń w sprawie pracy przekazywanych przez Użytkowników, a jedynie weryfikuje ogłoszenia pod kątem możliwości ich opublikowania w Serwisie (nie będą publikowane ogłoszenia zawierające treści obraźliwe lub wulgarne lub niezwiązane w ogóle z ofertami pracy).
  11. Ogłoszenia w sprawie ofert pracy będą publikowane w Serwisie standardowo przez okres 30 dni lub w innym okresie indywidualnie określonym przez Strony.
  12. Użytkownik może także w dowolnym momencie zgłosić potrzebę usunięcia ogłoszenia np. w przypadku jeśli Pracodawca znajdzie Pracownika.
  13. W celu usunięcia ogłoszenia należy skontaktować się z Usługodawcą na adres mailowy podany w Serwisie.

  IV. Własność intelektualna
  1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

  V. Odpowiedzialność
  1.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu, jeśli było ono wynikiem niespełnienia przez Użytkownika wymagań, o których mowa w rozdziale II Regulaminu.
  1.2 Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

  VI. Reklamacje
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej podany w Serwisie.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 7 od daty skutecznego jej złożenia. Usługodawca poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  4. Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 6.1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadomi Użytkownika.

  VII. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej: www.TOP-OZE.pl w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2021 roku po jego aktualizacji w dniu 11 sierpnia 2021 roku.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi
   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy instalacji dotyczącej firmy

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.
   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy instalacji dotyczącej firmy

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Newsletter
   Zapisz się do Newslettera i otrzymuj nowe oferty pracy i informacje z rynku OZE w Polsce oraz prezent!

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga