Regulamin - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Regulamin

  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.TOP-OZE.pl
  I. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  A. Regulamin – niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Wydawcę za pośrednictwem Serwisu.
  B. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem TOP-OZE.pl, którego celem jest dostarczanie zainteresowanym bieżących, ważnych informacji dotyczących branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), w tym: fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, elektromobilności i branż pokrewnych np. ogrzewania, budownictwa termomodernizacji i rynku pracy.
  C. Wydawca – Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mangalia 4, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000322803, NIP: 9512275561, REGON: 14174346000000.
  D. Zamawiający – podmiot gospodarczy, który zawarł Zamówienie z Wydawcą na wybraną Usługę w Serwisie.
  E. Wykonawca – firma świadcząca usługi w branży OZE.
  F. Partner – podmiot gospodarczy, współpracujący z Wydawcą w zakresie świadczenia usług OZE, np. Uczelnia, Stowarzyszenie.
  G. Usługa – usługa świadczona przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego.
  H. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

  II. Postanowienia ogólne
  1. Celem Serwisu jest:
  A. Dostarczanie Użytkownikom Serwisu bieżących, ważnych informacji z rynku OZE.
  B. Promowanie najlepszych Wykonawców usług OZE oraz firm produkcyjnych i handlowych z branży OZE.
  C. Promowanie polskich Uczelni z kierunkami / specjalizacją OZE oraz naukowców i ekspertów specjalizujących się w OZE.
  2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
  3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada połączenie z siecią Internet.
  4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika urządzenia z aktualnym oprogramowaniem (system operacyjny i przeglądarka internetowa) oraz z dostępem do sieci Internet.
  5. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika, ponad normalne zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet. Pomimo to w celu zabezpieczenia się przed potencjalnymi zagrożeniami zalecamy Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego przed tzw. malware i innymi zagrożeniami związanymi z siecią Internet ( firewall, programy antywirusowe, aktualizacja oprogramowania, nie otwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).
  6. Dostęp do Usług w ramach Serwisu nie wymaga rejestracji.
  7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  8. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
  9. Dostęp i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne.
  10. Dostęp i korzystanie z Serwisu Użytkownik otrzymuje na czas nieokreślony.

  III. Zasady korzystania z Serwisu
  1. Wydawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień i posiadanych możliwości technicznych. Celem modyfikacji jest poprawa atrakcyjności Serwisu, jego jakości, a także uzyskiwanych efektów.
  3. Wydawca nie jest dostawcą usługi dostępu do sieci Internet ani dostawcą innych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest skorzystanie z Serwisu i Usługi.
  4. Wydawca nie jest Wykonawcą usług związanych z instalacjami OZE.
  5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  A. Korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu.
  B. Korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
  C. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
  D. Niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej.
  6. W ramach Serwisu Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z następujących, bezpłatnych Usług:
  A. Nieograniczony dostęp do treści dotyczących OZE zamieszczanych w Serwisie.
  B. Dostęp do informacji, przeglądania Rankingów wiodących Wykonawców usług OZE i oferowanych przez nich usług z określonymi przewagami konkurencyjnymi.
  C. Przeglądanie Rankingów producentów OZE i firm handlowych, sprzedającymi produkty OZE.
  D. Dostęp do wizytówek TOP Wykonawców i firm z branży OZE.
  E. Dostęp do zestawienia i wizytówek polskich Uczelni z kierunkiem lub specjalizacją OZE.
  F. Możliwość zapisania się do Newslettera.
  G. Możliwość zamieszczania przez pracodawców ogłoszeń w sprawie ofert pracy w branży OZE lub w branżach pokrewnych.
  H. Możliwość znalezienia oferty pracy w dobrych firmach na rynku OZE.
  7. Użytkownik ma możliwość wyboru potencjalnego Wykonawcy usług OZE po wypełnieniu formularza.
  8. Wypełnienie formularza stanowi dobrowolną decyzję Użytkownika, który w każdej chwili może zrezygnować z wypełnienia formularza lub w dowolnym czasie może wycofać udzieloną wcześniej zgodę.
  9. Wydawca umożliwia zamieszczanie ogłoszeń ofert pracy w Serwisie, które zostały dostarczone przez Zamawiającego.
  10. Udzielone zgody przez Użytkownika służą wyłącznie do celów danej rekrutacji.
  11. Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń w sprawie pracy przekazywanych przez Zamawiających, a jedynie weryfikuje ogłoszenia pod kątem możliwości ich opublikowania w Serwisie.

  IV. Własność intelektualna
  1. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w tym prawa autorskie w zakresie treści i elementów graficznych podlegają ochronie prawnej i przysługują Wydawcy lub podmiotom, z którymi Wydawca zawarł stosowne umowy.
  2. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Wykorzystywanie wybranego materiału w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie podania źródła informacji.

  V. Odpowiedzialność
  1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu, jeśli było ono wynikiem niespełnienia przez Użytkownika wymagań, o których mowa w rozdziale II Regulaminu.
  2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, w tym utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Serwisu.
  3. Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Wydawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.

  VI. Reklamacje
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej bok@top-oze.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, ewentualnie nazwę firmy, jeśli reklamacja dotyczy firmy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacja rozpatrywana jest przez Wydawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej skutecznego złożenia. W tym okresie Wydawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na podany adres e-mail Użytkownika.
  4. Reklamacja wniesiona po terminie określonym w rozdziale VI, pkt 1 oraz niezgodna z Regulaminem pozostanie bez rozpatrzenia, o czym Wydawca powiadomi Użytkownika w terminie określonym w rozdziale VI pkt 3.

  VII. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  2. Wydawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
  3. O zamiarze zmiany Regulaminu Wydawca zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu w Serwisie.
  4. Regulamin jest publikowany na witrynie TOP-OZE.pl oraz umożliwia jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 maja 2021 roku. Ostania aktualizacja Regulaminu w dniu 23 września 2022 roku.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga