Archiwa biogaz - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Kategorie
  OZE

  Biogazownie – szansa na oszczędności i dbałość o środowisko

  • W ciągu 8 lat UE rozszerzy ilość produkowanego biogazu i biometanu dzięki strategii “From Farm to Fork”
  • Mikrobiogazownie skierowane do małych i średnich gospodarstw rolnych i odbiorów indywidualnych pozwolą zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel
  • Wykorzystanie zielonego wodoru w transporcie skutkować będzie zyskiem dla środowiska i oszczędnościami konsumentów
  • Dywersyfikacja źródeł energii zapewni stabilność dostaw energii i dbałość o środowisko
  Zielony wodór przyszłością energetyki

  Paliwa kopalne wciąż są filarem rozwoju przemysłu, a przez to także naszej codzienności. Tymczasem to transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii i paliwa to pretekst do formułowania nowych pomysłów, planów i postulatów na dywersyfikację źródeł energii i dekarbonizację miksu energetycznego. Przy okazji rozważań o tym, mocny akcent kładzie się na zielony wodór. Wszystko po to, by osiągnąć w najbliższych dziesięcioleciach taki status pod względem emisji, który będzie co najmniej neutralny dla klimatu, do czego zobowiązuje nas chociażby Komisja Europejska.

  Powyższe zagadnienia są dogłębnie analizowane podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE POWER. W 2023 roku odbędzie się ona 13-14 kwietnia w Warszawie. To ponad 500 uczestników, 70 prelegentów, aż 11 merytorycznych debat, którym towarzyszy 45 partnerów i patronów. W programie będą prelekcje m.in. o transformacji energetycznej, ciepłownictwie, energetyce jądrowej, wiatrowej oraz elektryfikacji transportu.

  Biogazownie jako metoda na dywersyfikację źródeł energii

  Unia Europejska od dłuższego czasu ma plany tworzenia zdekarbonizowanej i konkurencyjnej gospodarki. Projekt ten, nazwany Europejskim Zielonym Ładem, zakłada rozszerzenie ilości produkowanego i zużywanego biogazu i biometanu. Obecnie te składniki zaspokajają niecałe 5 proc. popytu na gaz w UE. Dlatego strategia „From Farm to Fork” prowadzi do rozwoju społeczności, które wykorzystują biogaz pochodzący z odpadów rolniczych na terenach wiejskich. W odpowiedzi na przerwane łańcuchy dostaw energii przez wojnę w Ukrainie, unijny system energetyczny ma ambicje przekształcania się w rekordowym tempie. W ciągu 8 lat planowane jest wybudowanie 1 000 dużych instalacji.

  Mikrobiogazownie – małe kroki do wielkiego sukcesu

  Na potrzeby dywersyfikacji źródeł energii odpowiada też firma Global Hydrogen, która w 2023 roku planuje wprowadzić na rynek pierwsze modułowe mikrobiogazownie. To rozwiązanie o mocy do 5 kW, które producent kieruje do małych i średnich gospodarstw rolnych oraz odbiorców indywidualnych. Pozwoli ono zmniejszać zapotrzebowanie na węgiel i inne szkodliwe dla środowiska źródła ciepła i energii.

  Jaki jest potencjał biogazu i biometanu? Czy to faktycznie szansa na tańszy prąd i ciepło?

   „Energia elektryczna i cieplna pozyskiwana z biogazu produkowana jest w odnawialnym źródle energii bardzo stabilnie, bo nie jest pogodozależna, ale pracuje w trybie ciągłym . Potencjał bioodpadowy kraju pozwala na budowę nawet kilku tysięcy mniejszych i większych instalacji, zarówno zintegrowanych z rynkiem rolno-spożywczym, jak i działających na wysypiskach odpadów i oczyszczalniach ścieków. Jednak obecnie branża biogazowa jest niedoinwestowana, gdyż ustawodawca nie docenia jej charakteru polegającego nie tylko na produkcji energii, ale i utylizacji odpadów, a przez to pochłaniania szkodliwych emisji, co powinno być osobno wynagradzane w systemach wsparcia.”

   „BioLNG powstające ze skroplonego biometanu to konieczność dla koncernów paliwowych zobowiązanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Drogą do realizacji NCW jest budowa kilkuset odpowiednio dużych instalacji produkujących biogaz, oczyszczających go do biometanu i finalnie skraplających. Mamy wtedy do czynienia z paliwem powstającym w krajowych rozproszonych źródłach, co uzupełnia zawsze ryzykowny eksport i zwiększa niezależność paliwową kraju”. – mówi Artur Zawisza, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

  Energia z odpadów wykorzystywana w transporcie

  Zielony wodór uważany jest za substytut paliw kopalnych, szczególnie w lotnictwie i transporcie morskim. Końcówka 2022 roku przyniosła istotne osiągnięcie w obszarze transportu lotniczego. W Wielkiej Brytanii uruchomiono pierwszy wojskowy samolot Airbus A330, w którym użyto zrównoważonego paliwa lotniczego SAF. Było to wspólne przedsięwcięcie RAF, DE&S oraz ich partnerów – Airbus, AirTanker, Rolls-Royce. Do tego zespołu dołączyła także firma Air BP, która dostarczyła paliwo. Do 2040 roku RAF planuje być pierwszymi siłami powietrznymi na świecie, które wyróżniać się będą zerową emisją netto.

  Biogaz można stosować jako paliwo szczególnie w czasach obecnego kryzysu, co zabezpiecza produkcję energii. Dzięki temu biogaz potrafi dostarczyć nie tylko prąd, ale także ciepło. Pokłosiem tego stają się oszczędności konsumentów i zyski dla środowiska – resztki organiczne, z których biogaz powstaje nie są jedynie utylizowane, ale również przetwarzane i efektownie zagospodarowane.

  Jakie panują trendy i jakie są obecne wyzwania w magazynowaniu energii?

  „Rozmiar energii odnawialnej należy mierzyć nie w mocy zainstalowanej wyrażonej w gigawatach, ale w realnej produkcji wyrażonej w gigawatogodzinach. Wtedy wyraźnie widać, że źródła pogodozależne uzyskują większą efektywność poprzez magazynowanie energii. Koncerny energetyczne powinny premiować przyłączanie do sieci magazynów  energii, a niezależnie od tego współdzielenie sieci pomiędzy mniej i bardziej stabilnymi odnawialnymi źródłami energii”. – komentuje Artur Zawisza, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

  Biogazownie a dywersyfikacja energetyczna

  W czasach zachwiania bezpieczeństwa energetycznego, niezbędna jest dywersyfikacja źródeł energii i dekarbonizacja miksu energetycznego. Udział niezależnej energii w miksie energetycznym zapewnia stabilność dostaw energii i dbałość o środowisko. Do takich źródeł należą przykładowo: energetyka wiatrowa, jądrowa, czy biogazownie. Jest to zatem przyszłość, jeśli chodzi o metody dywersyfikacji źródeł energii.

  Rozpatrując kwestie ogrzewania, można przywołać przykład wsi Przybroda w Województwie Wielkopolskim. To tam pod koniec 2022 roku ciepło produkowane w doświadczalnej biogazowni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznanie, trafiło do mieszkańców części domów. Biogazownia powstała w 2019 roku, produkuje rocznie tyle ciepła, ile porównać można do efektu spalania 800 ton węgla. Docelowo system ciepłowniczy ma ogrzewać ponad 400 mieszkańców. Obecnie, w fazie eksperymentalnej, ciepło trafia do 58 odbiorców. Innowacją na skalę międzynarodową w tej biogazowni są takie rozwiązania jak np. akcelerator biotechnologiczny (hydrolizer), który ma zdolność przyspieszania wstępnego procesu fermentacji i rozkładu substratów.

  Biogazownia możliwa niemal wszędzie

  Inwestycje biogazowe, ale te mniejsze, o mocy poniżej 500 kW lub produkujące do 1 mln sześciennego metanu rocznie mają łatwiejszą drogę realizacji. Nie jest tu konieczne wydanie decyzji środowiskowej, opracowanie raportu wpływu na środowisko ani też konsultacje społeczne. W związku z tym ścieżka administracyjna skrócona jest do minimum.

   

  #OZE #Biogaz #Biometan

  Kategorie
  OZE

  Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dla OZE

  Wytyczne bardzo szczegółowo odnoszą się do kilku kategorii różnych form pomocy w zakresie ochrony klimatu, środowiska i energii  – miedzy innymi określają w każdej z kategorii: zakres i wspierane działania, konieczność pomocy, jej stosowność i kwalifikowalność, zakłada obowiązek konsultacji społecznych, minimalizacji zakłóceń na konkurencję i wymianę handlową itd.

   

  Dokument określa następujące obszary pomocy:

  • pomoc w celu ograniczenia i usunięcia emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez wsparcie dla energii odnawialnej i efektywności energetycznej
  • pomoc w celu poprawy charakterystyki energetycznej i ekologicznej budynków
  • pomoc w celu nabycia, leasingu  oraz doposażenia ekologicznie czystych pojazdów oraz ruchomego sprzętu do świadczenia usług
  • pomoc w celu uzyskania efektywnego gospodarowania zasobami i wspierania przejścia na gospodarkę obiegową
  • pomoc w celu zapobiegania lub ograniczania zanieczyszczeń innych niż powodowanych przez gazy cieplarniane
  • pomoc w celu naprawy szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, odbudowę siedlisk i ekosystemów, ochronę lub przywrócenie różnorodności biologicznej oraz wdrażania opartych na przyrodzie rozwiązań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia skutków zmiany
  • pomoc w formie ulg w podatkach i opłatach na ochronę środowiska
  • pomoc w formie ulg w opłatach za energię elektryczną dla użytkowników energochłonnych
  • pomoc na rzecz bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
  • pomoc na rzecz infrastruktury energetycznej
  • pomoc na rzecz ciepłownictwa i chłodnictwa
  • pomoc na zamykanie elektrowni wykorzystujących węgiel, torf lub łupki olejowe oraz działań górniczych związanych z wydobyciem węgla, torfu lub łupków olejowych
  • pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych w związku z zamknięciem niekonkurencyjnych zakładów wydobywających węgiel, torf i łupki naftowe
  • Pomoc na badania lub usługi doradcze w odniesieniu do zagadnień związanych z klimatem, ochroną środowiska i energią

   

  Dokument reguluje całościowo strefę pojęciową i definicyjną w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, zdejmując z szeregu poszczególnych obszarów dotychczas istniejące bariery i ograniczenia, które były stawiane PCz. Głównym celem dokumentu jest wsparcie państw Unii w transformacji energetycznej, realizacji zasad Zielonego Ładu oraz osiągnięcia celów określonych w projektowanym programie „Fit for 55”.

  Należy założyć, że przez kilka następnych lat będzie to swoista „biblia” możliwej pomocy Państw Członkowskich dla branży OZE, stąd zachęcamy przedstawicieli poszczególnych sektorów do dokładnej analizy wytycznych.

  Wytyczne są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-12/CEEAG_Guidelines_with_annexes_I_and_II_0.pdf

   

   

  Źródło: europa.eu

  Foto: pixabay

   

  Kategorie
  OZE

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje aktywne wsparcie dla sektora biogazu i biometanu- porozumienie w tej sprawie podpisane

   

  Porozumienie zainicjowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w październiku 2020 r. „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”.

  Ze strony administracji państwowej sygnatariuszami porozumienia zostali: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Po drugiej stronie w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele firm, inwestorów, przedsiębiorstwa z łańcucha dostaw, organizacje wparcia i otoczenia biznesu, firmy ubezpieczeniowe i instytucje finansowe i inni.

  Warto od razu zaznaczyć, że porozumienie ma charakter otwartyzainteresowane podmioty mogą złożyć w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o przystąpienie do porozumienia.

  Zdaniem inicjatorów, podpisane porozumienie ma pomóc „w maksymalizacji tzw. local content, udziału polskich przedsiębiorstw oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni oraz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce.”

  Porozumienie będzie stanowić bazę dla współpracy i koordynacji działań całej branży biogazu i biometanu w celu powiększania jej potencjału technologicznego, finansowego, energetycznego i gospodarczego. Celem jest zbudowanie prężnego i efektywnego rynku biometanu i biogazu w Polsce.

  W trakcie ceremonii podpisania porozumienia Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, podkreślił, że rozwój tej branży jest bardzo ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”: „podpisane dziś porozumienie określa ambitne partnerstwo między rządem a szerokim gronem interesariuszy, których połączył jeden wspólny cel – wykorzystanie potencjału krajowego w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki” – podkreślił.

  Wiceminister zaznaczył, że obecnie w Ministerstwie trwają prace nad nowelizacją „Ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych”, której celem jest opracowanie regulacji prawnych pozwalających stymulować i rozwijać efektywnie sektor biogazu i biometanu w Polsce.

  „Projektowane przepisy będą w sposób efektywny zachęcać inwestorów do podejmowania decyzji w zakresie budowy instalacji do wytwarzania i oczyszczania biogazu lub biogazu rolniczego, wytwarzania biometanu oraz rozbudowy lub przebudowy istniejących sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatłaczania biometanu” – wyjaśnił wiceminister.

   

  #biogaz #OZE #biometan

  Źródło: gov.pl, PAP

  Foto: gov.pl

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga