Projekt Programu Priorytetowego "Kogeneracja dla Ciepłownictwa" - Branża OZE w Polsce | Top-Oze
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje z rynku OZE oraz prezent!
Partnerzy
x

  Projekt Programu Priorytetowego „Kogeneracja dla Ciepłownictwa”

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezentuje projekt Programu Priorytetowego „Kogeneracja dla Ciepłownictwa”:

   

  1. Cel programu

  Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji dla sektora ciepłowniczego.

  Program jest zgodny z legislacją Unii Europejskiej, w tym z art. 10 d dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE oraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich.

  Program przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki określonych na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w Porozumieniu Paryskim.

   

  1. Wskaźnik osiągnięcia celu

  Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźników osiągnięcia celu pn.:

  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji:

  Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 1500 MW

  • Liczba instalacji wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji:

  Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 15 szt.

  • Zmniejszenie emisji CO2:

  Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej 6 000 000 Mg CO2/rok

  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej:

  Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania wynosi co najmniej: 15 000 000 GJ/rok

   

  1. Budżet

  Budżet na realizację celu programu wynosi do 3 000 000 tys. zł, w tym:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania — do 1 500 000 zł;
  • dla zwrotnych form dofinansowania — do 1 500 000 zł.
  1. Okres wdrażania

  Program realizowany będzie w latach 2021 – 2030, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.;
  • środki wydatkowane będą do 31.12.2030 r.
  1. Terminy i sposób składania wniosków

  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania dedykowanej puli środków.

  Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu
  o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚIGW.

   

  1. Koszty kwalifikowane
  • okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane;
  • koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że:
  1. koszty związane z przygotowaniem inwestycji kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% sumy kosztów kwalifikowanych inwestycji,
  2. koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
  3. koszty związane z zarządzaniem inwestycji kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
  4. koszty związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych inwestycji;
  • podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w  przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.
  1. Formy i warunki udzielania dofinansowania
   • Formy dofinansowania
  • Dotacja
  • Pożyczka
   • Intensywność dofinansowania
  • Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych;
  • Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.)
   w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

   • Warunki dofinansowania
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 100 mln zł;
  • Dofinansowanie w formie pożyczki:
  1. kwota pożyczki: do 300 mln zł,
  2. oprocentowanie pożyczki:
   1. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
   2. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie
    na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej
    w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6), z zastrzeżeniem zapisów lit. c-e,
   3. dla wnioskodawcy będącego spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, dla której nie można określić ratingu na podstawie danych finansowych dotyczących jej dotychczasowej działalności, może być zastosowane oprocentowanie wynikające z ratingu, o którym mowa w Komunikacie, o jedną kategorię niższego od kategorii ratingu właściwego dla podmiotu dominującego[1], o ile podmiot dominujący wobec wnioskodawcy udziela pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki,
   4. w sytuacji gdy wnioskodawca jest spółką nowoutworzoną lub specjalnego przeznaczenia, utworzoną przez kilka podmiotów, wówczas rating dla wnioskodawcy może być ustalony
    na poziomie o jedną kategorię niżej od zaokrąglonej w dół średniej ważonej punktów ratingu uzyskanych przez poszczególnych wspólników, o ile wspólnicy łącznie udzielają pełnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji spłaty pożyczki,
   5. w przypadku ustalenia ratingu w sposób opisany w ust. c — d, może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie zwrotu pożyczki.
  3. pożyczka nie podlega umorzeniu,
  4. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
  5. okres finansowania — pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony
   od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
  6. okres karencji — przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji,
  • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie
   z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej;
  • łączna wartość pomocy publicznej (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać progu powodującego obowiązek zgłoszenia[2] pomocy publicznej Komisji Europejskiej;
  • dofinansowanie nie będzie udzielone na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • warunkiem uzyskania dofinansowania jest realizacja w ramach inwestycji zakresu działań, o którym mowa w ust 7.5 pkt 1. Zakres wskazany w ust. 7.5 pkt 2 jest fakultatywny;
  • dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty inwestycji, które zostały sfinansowane z  publicznych środków krajowych lub zagranicznych, oraz innych środków budżetu Unii Europejskiej;
  • okres trwałości wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.
   • Beneficjenci

  Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

  • Rodzaje inwestycji
  • Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
   • ciepło odpadowe,
   • energię ze źródeł odnawialnych,
   • paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
  • Elementem projektu może być przyłącze do sieci przesyłowej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) oraz magazyn energii.

  Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu.

  Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

  Cały program i szczegółowe kryteria wyboru inwestycji dostępne są w dokumencie NFOŚIGW pod niniejszym adresem

   

  Polecamy także

  © Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą lub podaniem nazwy wydawcy Marketing Relacji Sp. z o.o.

   Formularz zapytań - w czym możemy pomóc?

   Nasze usługi marketingoweUsługi najlepszych Wykonawców OZE

   ReklamaArtykułLinkowanieWsparcie sprzedażyObsługa KlientaInne usługi

   Jesteś zainteresowany instalacją OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyn energii lub inna usługa)? Kliknij w ten baner.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Jesteś zainteresowany usługami marketingowymi? Kliknij w ten baner.

   Instalacja fotowoltaikiInstalacja pompy ciepłaMagazyn energiiWymiana piecaTermomodernizacjaInne usługi OZE

   Wybierając Wykonawcę, kieruję się w pierwszej kolejności:
   Wysoką jakościąGwarancjąCzasem realizacjiCenąInne

   Rodzaj użytkownika:
   Osoba indywidualnaFirmaRolnikSpółdzielnia

   Kiedy planujesz instalację?
   TerazDo 3 miesięcyDo 6 miesięcyDo 12 miesięcy

   W celu umówienia spotkania wypełnij poniższy formularz. Doradca wybranej dla Ciebie najlepszej firmy skontaktuje się z Tobą możliwie szybko.


   *Pola obowiązkowe
   **Pole obowiązkowe przy wysyłaniu zapytania przez firmę

   Administratorem Twoich danych osobowych pozostawionych na portalu jest właściciel portalu TOP-OZE.pl Spółka Marketing Relacji Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Mangalia 4/206. Podane przez Ciebie dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

   Chcesz być częścią TOP-OZE? Dołącz do nas!

   TOP-OZE.pl - o Nas
   Portal z aktualnymi informacjami z rynku OZE, a w szczególności: fotowoltaika, wymiana pieców i instalacja pomp ciepła.
   Informacja o polecanych: Wykonawcach, Producentach OZE
    
   Informacje o programach, dofinansowaniach dla osób zainteresowanych systemem fotowoltaicznym i pompami ciepła
   Pomożemy znaleźć dobrych Pracowników i Pracodawców
   Kontakt

   Marketing Relacji Sp. z o.o.
   ul. Mangalia 4, lok. 206
   02-758 Warszawa
   NIP 9512275561

   Copyright © 2021 TOP-OZE.pl  •  Wszelkie prawa zastrzeżone.  •  Polityka prywatności  •  Regulamin

   Realizacja: Bazinga